Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete Master Fysioterapi inriktning Ortopedisk manuell terapi 30 högskolepoäng

Master thesis in Physiotherapy, orthopedic manual therapy
Avancerad nivå, S7031H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi, Sjukgymnastik

Behörighet

Vetenskaplig metod, avancerad nivå 15 hp (S7022H, prov 5 S7018H, prov 4 S7013H, prov 3,4 S7023H, prov 5,6 S7026H, prov 6 S7027H) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt under handledning ha genomfört ett examensarbete i fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi omfattande 30 hp på avancerad nivå och i samband med detta visat:
 • Förmåga att disponera givna tidsramar för genomförandet av examensarbetet.
 • Brett kunnande inom ämnet fysioterapi och väsentligt fördjupade kunskaper inom examensarbetets specifika delområde samt fördjupad insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från vetenskapliga studier och teori inom fysioterapi samt närliggande ämnesområden till det egna examensarbetet.
 • Förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera problem och formulera frågeställningar av relevans för ämnet som kan leda till kunskapsutveckling.
 • Förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra datainsamling, analys och presentation av data och andra väsentliga fakta relaterade till examensarbetets problem och frågeställningar.
 • Förmåga att kritiskt och systematiskt syntetisera och värdera resultat och dess bidrag till kunskapen med hänsyn till för examensarbetet relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Förmåga att skriftligt utarbeta ett vetenskapligt examensarbete och därigenom klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa samt visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället. 
 • Förmåga att muntligt klart diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i samband med försvar av det egna arbetet.
 • Förmåga att muntligt klart diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i samband med opposition på ett annat examensarbete.

Kursinnehåll
 • Utformning av projektplan.
 • Genomföra en etisk ansökning för projektarbetet.
 • Genomförande av projektarbete och lösning eller bearbetning av det problem som formulerats.
 • Utformning av vetenskaplig rapport enligt gängse internationell utformningsmall inom ämnet.
 • Försvar av eget examensarbete.
 • Kritiskt granskning och opposition på ett annat examensarbete i kursen.

Genomförande
För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Studenten arbetar individuellt. Under kursen följer studenten forskningsprocessen genom att bearbeta litteratur och artiklar, samla in och analysera data för att kunna skrivas fram en vetenskaplig uppsats. Kursens innehåll bearbetas genom handledning, muntliga och skriftliga presentationer för studenter och lärare samt muntliga diskussioner vid seminarier. I kursen ingår även två examinationstillfällen med opponent- och respondentskap. Kurskrav är närvaro och ett aktivt deltagande vid examinationsseminarier där studenten fungerar som opponent eller respondent, men även vid ytterligare seminarier samt utarbetande av tidsplan för examensarbetet.

Examination
Samtliga mål examineras genom skriftlig uppsats, dess försvar vid ett seminarium samt opposition på en annan uppsats (Prov 0001, 30 hp). Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen. För godkänt betyg på kurs krävs även e-publicering av uppsatsen enligt LTU:s anvisningar

Övrigt
Studiehandledning finns i lärplattform vid kursen början.

Examinator
Ulrik Röijezon

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
* Carter, R et al (2011) Rehabilitation research. Principles and applications Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400.
Lindahl M, Juhl C. Från argumentation till uppsats. Gleerup, Malmö. 2014. ISBN: 9789140681492.

Fulltextmaterial
Mall för referenshantering enligt Vancouver-systemet: http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html
Mall för referenshantering Förkortad svensk översättning och tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/).

Rekommenderad beroende på inriktning av examensarbete
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom Hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.
Friberg, F. (2006) Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (litteraturuppsatser).
Trost, J. (2007) Enkätboken, Studentlitteratur.

Egen sökt litteratur beroende på examensarbetets problemområde

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *30.00ObligatoriskH15Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-05-17