Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi Design och tillämpning av kvantitativ metod 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy Design and application of quantitative methodology
Avancerad nivå, S7033H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs visa upp fördjupade kunskaper i kvantitativa forskningsmetoder, vetenskapsteori och etik i forskning inom ämnet fysioterapi och kunna:
  1. Formulera och designa för fysioterapi ämnesspecifika vetenskapliga frågeställningar och metodval med en kvantitativ ansats.
  2. Kritiskt granska och värdera fysioterapeutiska kvantitativa empiriska studier.
  3. I ämnet fysioterapi förklara och diskutera kvantitativa vetenskapsteoretiska perspektiv
  4. Tillämpa, utföra, kritiskt värdera och argumentera för kvantitativa forskningsansatser och statistiska metoder inom forskning i ämnet fysioterapi.

Kursinnehåll
Tillämpning av kvantitativ forskningsdesign i ämnet fysioterapi. Granska och värdera hur kvantitativ metod tillämpas inom forskning i ämnet fysioterapi. Vetenskapliga metoder relaterade till forskning med kvantitativ ansats i fysioterapi. Tillämpning av statistiska metoder i ämnet fysioterapi.

Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen ska stimulera till lärande genom muntlig och skriftlig presentation, metodövningar, artikelsökning - och granskning. I kursen ingår också att reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling för att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Kursen ges på distans och förutsätter tillgång till dataprogrammet Microsoft Excel.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1–2 examineras genom inlämningsuppgift
  • Mål 3-4 examineras genom individuell tentamen
Reflektion över lärande och kompetensutveckling examineras genom inlämnad redovisning av kompetensportfölj och seminarium. Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S7012H.

Examinator
Lars Nyberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S7033H motsvarar kursen S7012H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, RE, et al. (2011). Rehabilitation research. Principles and applications. St Louis, Missouri, USA: Elsevier Saunders.
Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2009). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber.

Förteckning över artiklar och annat material som tillkommer finns i studiehandledningen

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift3.0U G VG
0002Individuell tentamen statistik4.0U G VG
0003Inlämningsuppgift, seminarium0.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15