Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Motorisk kontroll och inlärning inom fysioterapi 7,5 Högskolepoäng

Motor control and learning within physiotherapy
Avancerad nivå, S7035H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Sjukgymnastexamen/Fysioterapiexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen om 180 p med huvudområde sjukgymnastik/fysioterapi


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs, med utgångspunkt i vetenskap och evidens,

Ha grundläggande kunskaper om teorier och metoder inom motorisk kontroll och inlärning vid hälsopromotion, prevention och behandling inom fysioterapi för att även kunna implementera dessa kunskaper i klinisk verksamhet.

Kunskap och förståelse

 • Kunna beskriva och förklara de grundläggande sensoriska och motoriska systemen samt centrala nervsystemets strategier för människan motorisk kontroll.
 • Kunna redogöra för avvikelser i människans motoriska kontroll som kan uppstå vid olika ohälsotillstånd och vid åldrande, och beskriva och förklara tänkbara fysiologiska mekanismer bakom dessa avvikelser.
 • Kunna redogöra för olika objektiva mätmetoder för undersökning av motoriska kontrollfunktioner, och ange användningsområden och begränsningar med olika metoder.
 • Kunna redogöra för subjektiva metoder för undersökning av motorisk kontrollfunktion, och kunna ange användningsområden och begränsningar för dessa metoder.
 • Kunna redogöra för olika faser i motorisk inlärning och metoder för att effektivisera motorisk inlärning vid prevention och rehabilitering.

Färdigheter och förmågor

 • Kunna argumentera för val av metoder att undersöka och träna motoriska färdigheter utifrån teorier om motorisk kontroll och inlärning inom fysioterapi.
 • Kunna redogöra för hur metoder att undersöka och träna motoriska färdigheter utifrån teorier om motorisk kontroll och inlärning kan implementeras kliniskt inom fysioterapi.

Värderingsförmågor och förhållningssätt

 • Kunna ge en bedömning av värdet av den kunskap som kursen gett gällande teorier och praktiska metoder inom motorisk kontroll och inlärning för tillämpning inom fysioterapi.
 • Kunna ta ställning till eventuella utvecklingsbehov inom området.  

Kursinnehåll

Teorier om motorisk kontroll och inlärning hos friska personer samt vid olika ohälsotillstånd och vid åldrande.

Teorier om fysiologiska mekanismer som kan förklara avvikelser i motorisk kontroll.

Metodik för undersökning och träning av motorisk kontroll.


Genomförande

För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid.

Kursen kommer att genomföras via:

 • Föreläsningar och inläsning av relevant litteratur kring motorisk kontroll och inlärning
 • Laboration i Human Health and Performance Lab – Movement Science vid LTU (undervisning sker via distansteknik).
 • Rapport som beskriver ett specifikt patientfall eller en specifik person som ej är patient men där fokus ligger på undersökning och träning av motorisk färdighet, med motivering och referenser utifrån relevant litteratur inom motorisk kontroll och inlärning.
 • Seminarium där studenten dels muntligt presenterar sin skriftliga rapport och diskuterar sitt arbete med en opponent och övriga kursdeltagare, och dels opponerar på en annan students arbete.     

Examination

Samtliga mål examineras genom en skriftlig rapport, muntlig presentation av rapporten inklusive diskussion samt opposition av annan rapport. 


Övrigt

Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 


Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Shumway-Cook, Anne, and Marjorie H. Woollacott. Motor control: translating research into clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
• Schmidt, Richard A., and Tim Lee. Motor control and learning: a behavioural emphasis. Human kinetics, 2011.
• Vetenskapliga artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig rapport och seminarium7.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-10-31