KURSPLAN

Fysioterapi äldres hälsa 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy, Health among older people
Avancerad nivå, S7039H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Yrkesexamen i sjukgymnastik/fysioterapi om 180 hp, alt kandidatnivå varav 90 hp i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt förhållningssätt:
 1. Förklara och diskutera åldrandets effekter på funktion, aktivitet, delaktighet och hälsa
 2. Redogöra för vanliga och viktiga sjukdomar och tillstånd under åldrandet och värdera funktionsbegränsningar som kan uppkomma i samband med dessa
 3. Relatera till begreppet frailty
 4. Relatera till begreppet aging in place
 5. Föreslå och diskutera preventiva strategier för att motverka ohälsa och funktionsbegränsningar under åldrandet

Kursinnehåll
 • Åldrandets och vanliga sjukdomstillstånds konsekvenser för äldre personers villkor med ett helhelts- (biopsykosocialt) och globalt perspektiv
 • Komplexiteten av samverkande hälsoproblem och funktionsnedsättningar.
 • Begreppet frailty
 • Begreppet Aging in place
 • Begreppet Active ageing
 • Preventiva strategier mot funktionsbegränsingar under åldrandet
 • International classification of functioning, disability and health (ICF) som utgångspunkt för beskrivning av funktion och funktionsnedsättning
 • Vanliga bedömningsinstrument

Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses av studenter med annan hälsovetenskaplig grundutbildning, men med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, delvis utifrån egen sökning, lösande av instuderingsuppgifter, seminarier, föreläsningar och rapportskrivande.

Examination
.

Examinator
Lars Nyberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S7039H motsvarar kursen S7010H

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell inlämningsuppgift instuderingsfrågor åldrandet4.5U G VG
0002Individuell inlämningsuppgift ämnesspecifik fördjupning3.0U G VG