Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi ortopedisk manuell terapi columna I 15 högskolepoäng

Physiotherapy Orthopaedic Manual Therapy Columna I
Avancerad nivå, S7040H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

S7030H Fysioterapi Ortopedisk manuell terapi Extremiteter I


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten för personer med besvär i SI-­led, länd och bröstrygg kunna:
1. Med ett kliniskt resonemang genomföra adekvat fysioterapeutisk undersökning och behandling vid funktionsnedsättning, med utgångspunkt i funktionell anatomi, smärtfysiologi och med ett biopsykosocialt synsätt på personen.
2. Utifrån medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet analysera och värdera undersökningsfynd och därigenom, välja, planera, genomföra och utvärdera adekvat behandling.
3. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings-­ och behandlingsinsatser.
4. Redogöra för det teoretiska innehållet i kursen

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
5. Reflektera över egen kunskap och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
6. Tillämpa kliniskt resonemang i kliniskt arbete
7. Genomföra en mindre systematisk litteratursammanställning.
8. Studenten ska redogöra för kunskapsmålen inom Högskoleförordningen, Specialistordning respektive IFOMPT standard documents. 


  Kursinnehåll
  Praktisk färdighetsträning i fysioterapeutiska metoder för undersökning, funktionsbedömning och behandling av personer med besvär i SI­led, ländrygg och bröstrygg. I kursen ingår föreläsningar och individuella uppgifter i funktionell biomekanik, anatomi, smärtfysiologi och kliniskt resonemang och vetenskaplig metod. Betydelsen av rörelse, fysisk aktivitet och andra faktorer som är viktiga för hälsa och tillfrisknande avhandlas under lektioner och i eget arbete. Genom teoretiska studier ska termen Kliniskt resonemang analyseras och diskuteras. Motorisk kontroll och inlärning studeras med avseende på dysfunktioner i SI­led, ländrygg och bröstrygg. Studenterna ska analysera och diskutera evidenssammanställning och metodik. Därefter ska en kortfattad evidenssammanställning skapas.

  Diagnos och klassificering av besvär från rörelseapparaten.

  Kunskapsmål inom Högskoleförordningen, Specialistordning respektive IFOMPT standard documents.


  Genomförande
  Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffarna i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. Vidare sker ett självständigt arbete eller i grupp, såväl med litteraturstudier, studieuppgifter som i patientarbete regelmässigt under kursen gång. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.

  Examination
  Mål 1, 2 och 3 examineras dels genom skriftlig, praktisk tentamen och genom praktiskt arbete med personer med besvär (prov 0001, 5hp. U, G, VG).

  Mål 3 och 4 examineras genom en skriftlig tentamen (prov 0002, 5hp. U, G, VG).

  Mål 5 och 6 examineras genom skriftlig rapport (prov 0003, 1,5hp. U, G, VG).

  Mål 7 examineras genom seminarie och skriftlig rapport (prov 0004, 2,5hp. U, G, VG).

  Mål 8 examineras genom skriftlig rapport (prov 0005, 1hp. U,G).

   

  Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


  Övrigt
  Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.  Övergångsbestämmelser
  Kursen motsvarar och ersätter S7029H.

  Examinator
  Peter Michaelson

  Övergångsbestämmelser
  Kursen S7040H motsvarar kursen S7029H

  Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
  * Carter, R Ed (2016). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences 5th ed. ISBN: 1455759791
  * Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
  Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th Edition. Norli förlag, Norge, ISBN 9780011992020.
  Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - Volume III: Traction Manipulation of the extremities and Spine. Norli förlag, Norge, ISBN: 9788270540709.
  * Sahrmann S. (2011) Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine. Elsevier, Missouri USA
  * Sahrmann S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairement syndromes. Elsevier, Missouri USA.
  * Kosek, E, Lampa J, Nisell R. (2016) Smärta och inflammation. Studentlitteratur. ISBN: 9789144056357
  * Kendall, F (2010). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. Lippincott Williams and Wilkins, 2010.
  * Jull G, Moore A, Falla D. (2015) Grieve’s modern musculoskeletal physiotherapy. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702051524
  * Brukner, P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries Volume 1
  * Neuman, D. Kinesiology of the musculoskeletal system 3rd edition. Elsevier. ISBN 9780323287531

  Referenslitteratur
  * Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume II, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
  * Kapandji, A. (2007). Physiology of the joints, Volume I, Upper Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
  Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume III, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.

  * Litteratur har använts i tidigare kurser
  Lämplig Anatomi och fysiologi­bok

  Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

  Sök böcker på biblioteket »

  Kursgivare
  Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Moduler
  KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
  0001Muntlig, praktisk tentamenU G VG *5.00ObligatoriskH17
  0002Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskH17
  0003RapportU G#1.50ObligatoriskH17
  0004Rapport och seminarierU G VG *2.50ObligatoriskH17
  0005RapportU G#1.00ObligatoriskH17

  Kursplanen fastställd
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

  Reviderad
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-11-04