Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi ortopedisk manuell terapi columna II 15 Högskolepoäng

Physiotherapy Ortopaedic Manual Therapy Columna II
Avancerad nivå, S7041H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

S7030H Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi extremiteter I S7029H/S7040H Fysioterapi: Ortopedisk manuell terapi columna I


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten för personer med besvär i nacken och bröstryggen och inom området ortopedisk manuell terapi kunna:
  1. Med ett kliniskt resonemang genomföra adekvat fysioterapeutisk undersökning och behandling, med utgångspunkt i funktionell anatomi, smärtfysiologi och med ett biopsykosocialt synsätt.
  2. Utifrån medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet analysera och värdera undersökningsfynd och därigenom planera, genomföra och utvärdera adekvat behandling.
  3. Utifrån ett evidensbaserat synsätt redogöra för adekvata undersöknings­ och behandlingsinsatser.
  4. Redogöra för det teoretiska innehållet i kursen.
  5. Teoretiskt kunna redogöra för och tillämpa termerna reliabilitet, validitet, sensitivitet och specificitet.
  6. Genomföra en Single subject experimental design­studie (SSED).

Kursinnehåll
I kursen ingår föreläsningar och individuella uppgifter i funktionell biomekanik, anatomi, smärtfysiologi, kliniskt resonemang och vetenskaplig metod. Inom området vetenskaplig metod ska begreppen reliabilitet, validitet, sensitivitet, specificitet bearbetas och appliceras mot utfallsmått och mätskalor inom området fysioterapi. Studenterna ska genomföra ett arbete med SSED­design på personer med besvär från rörelseapparaten med adekvata utfallsmått.

Genomförande
Lärandet i kursen sker genom lektioner på schemalagda kursträffarna i Luleå där teori och handledda metodövningar integreras. I kursen ingår arbete enskilt eller i, såväl med litteraturstudier, studieuppgifter som i patientarbete under kursen gång. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till problemlösning och till en kritisk reflekterande hållning.  

Examination
Mål 1, 2 och 3 examineras dels genom Muntlig, praktisk tentamen och genom praktiskt arbete med personer med besvär (prov 0001, 5hp. U, G, VG).

Mål 3 och 4 examineras dels genom en skriftlig tentamen (prov 0002, 4hp. U, G, VG).

Mål 5 examineras genom rapport och seminarie (prov 0003, 1,5hp. U, G).

Mål 6 examineras genom rapport SSED och seminarie omfattande personer med besvär från rörelseapparaten (prov 0004, 4,5 hp. U, G, VG).
 
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter S7023H

Examinator
Peter Michaelson

Övergångsbestämmelser
Kursen S7041H motsvarar kursen S7023H

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Carter, R Ed (2016). Rehabilitation Research Principles And Applications. Elsevier Health Sciences 5th ed. ISBN: 1455759791
* Petty, N. (ed.) (2011), Neuromusculoskeletal Examination and Assessment 4’ed. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702029905
Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - The Spine 6th (?) Edition. Norli förlag, Norge,ISBN 9780011992020.
Kaltenborn, F (2011). Manual Mobilization of the Joints - Volume III: Traction Manipulation of the extremities and Spine. Norli förlag, Norge,ISBN: 9788270540709.
* Sahrmann S. (2011) Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spine. Elsevier, Missouri USA
* Sahrmann S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairement syndromes. Elsevier, Missouri USA.
* Kosek, E, Lampa J, Nisell R. (2016) Smärta och inflammation. Studentlitteratur. ISBN: 9789144056357
* Kendall, F (2010). Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain. Lippincott Williams and Wilkins, 2010.
* Jull G, Moore A, Falla D. (2015) Grieve’s modern musculoskeletal physiotherapy. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien. ISBN: 9780702051524
* Brukner, P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries Volume 1

Referenslitteratur
* Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume II, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
* Kapandji, A. (2007). Physiology of the joints, Volume I, Upper Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.
Kapandji, A. (2010). Physiology of the joints, Volume III, Lower Limb. Churchill-Livingstone Elsevier, London, Storbritannien.

* Litteratur har använts i tidigare kurser
Lämplig Anatomi och fysiologi¬bok

Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntlig praktisk tentamen, praktiskt arbete5.0TG U G VG
0002Skriftlig tentamen4.0TG U G VG
0003Rapport och seminarie1.5TG U G#
0004Rapport och seminarier4.5TG U G VG

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14