Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design och tillämpning av vetenskaplig metodik inom fysioterapi 7,5 Högskolepoäng

Design and Application of Scientific Methodology within physiotherapy
Avancerad nivå, S7042H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Kandidatexamen i Fysioterapi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs visa upp fördjupade metodkunskaper i vetenskapligt arbete i ämnet fysioterapi och kunna:
  1. Formulera vetenskapliga frågeställningar med en kvantitativ ansats.
  2. Tillämpa, kritiskt värdera och argumentera för kvantitativa forskningsansatser och vanliga statistiska analysmetoder för jämförelser mellan grupper och samband mellan variabler.
  3. Formulera vetenskapliga frågeställningar med en kvalitativ ansats
  4. Analysera kvalitativa data genom att jämföra, se samband och kritiskt bearbeta data
  5. Argumentera för, relatera till och diskutera kvalitativa forskningsansatser i förhållande till ämnet.

Kursinnehåll
  • Kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign och datainsamlingsmetodik.
  • Basal kvantitativ analysmetodik: deskriptiv analys, analys med statistisk inferens av samband mellan variabler och av skillnader mellan grupper
  • Kvalitativ innehållsanalys: Datainsamling och analys av kvalitativa data, kritisk tolkning och granskning av kvalitet och trovärdighet med metoden.

Genomförande
Kursen har sin pedagogiska grund i ett kunskapsbyggande arbetssätt. Detta arbetssätt kännetecknas av att studenten aktivt ska söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Lärandet sker vid schemalagda föreläsningar, seminarier, och laborationer samt lösning av instuderingsuppgifter relaterade till kurslitteratur, kursmaterial och eget sökt material. Programvara för statistisk analys kommer att användas.

Examination
För betyget godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genom följande examinationsmoment:
  • Mål 1-2 examineras genom individuell tentamen
  • Mål 3-5 examineras genom inlämningsuppgift

 Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Kursen ersätter S7022H


Examinator
Lars Nyberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S7042H motsvarar kursen S7022H

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Carter, R. Ed (2011). Rehabilitation Research Principles and Applications. Elsevier Health Sciences , ISBN: 9781437708400
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Studentlitteratur AB. Lund.

Vetenskapliga artiklar och kopierat material tillkommer

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell tentamen3.5TG U G VG
0002Inlämningsuppgift4.0TG U G VG

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15