Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, S7045H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi eller liknande vårdutbildning omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska student med ett kritiskt förhållningssätt kunna:

  • Förklara, jämföra och argumentera för olika kvalitativa forskningsdesigner och metoder i relation till     vetenskapsteoretiska perspektiv
  • Kritiskt värdera och diskutera kvalitativa forskningsdesigner och metoder av relevans för fysioterapi
  • Designa en kvalitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för fysioterapi, med fördjupad diskussion kring metodval och forskningsetiska ställningstaganden

Kursinnehåll
Kvalitativ forskningsdesign inkluderat design av kvalitativa studier i relation till intervention
Kvalitativa metoder för datainsamling och analys
Forskningsetiska aspekter på kvalitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvalitativ forskning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras individuellt, skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter och seminarier. 

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003SeminarierU G#3.00ObligatoriskH21
0004Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG4.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11

Reviderad