KURSPLAN

Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Design and application of qualitative methodology
Avancerad nivå, S7045H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi eller liknande vårdutbildning omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Tillämpa, kritiskt värdera och argumentera för kvalitativa forskningsdesigner och metoder av relevans inom fysioterapi.
Förklara vetenskapsteoretiska perspektiv i relation till kvalitativ forskningsdesign.
Designa en kvalitativ datainsamling och analys för en frågeställning av relevans för fysioterapi, motivera metodval och forskningsetiska ställningstaganden

Kursinnehåll
Kvalitativ forskningsdesign inkluderat design av kvalitativa studier i relation till intervention
Kvalitativa metoder för datainsamling och analys
Forskningsetiska aspekter på kvalitativa forskningsdesigner
Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metodik
Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i kvalitativ forskning

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskV20
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskV20