KURSPLAN

Fysioterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Evidence, improvement science and development in health care
Avancerad nivå, S7046H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Förklara och diskutera kunskaper om evidens, förbättringsarbete och implementering samt argumentera för tillämpning i verksamhet av relevans för fysioterapi med beaktande av jämställdhet och hållbarhet.
Systematiskt och kritiskt granska evidens av relevans för fysioterapi.
Utveckla en plan och argumentera för ett förbättringsarbete för ökad kvalitet inom verksamhet av relevans för fysioterapi.

Kursinnehåll
Teorier, vetenskaper och verktyg för att utveckla och förbättra verksamheter och arbetssättpå ett hållbart sätt.
Evidens och förbättringsarbete i relation till jämställdhet och hållbarhet
Metoder och arbetssätt för evidensbaserad praxis
Policydokument för kvalitet och patientsäkerhet

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
a

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG5.00ObligatoriskV20
0002Seminarier och presentationerU G#2.50ObligatoriskV20