Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Evidence, improvement science and development in health care
Avancerad nivå, S7046H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
  • Systematiskt och kritiskt granska evidens utifrån vedertagna granskningsmallar för empiriska studier och litteraturöversikter samt reflektera över granskningens roll i ett vidare sammanhang.
  • Utveckla en plan och argumentera för ett förbättringsarbete inom verksamhet av relevans för fysioterapi.
  • Jämför, värdera och argumentera för hur teorier och modeller om implementering kan tillämpas i verksamhet och forskning av relevans för fysioterapi.

Kursinnehåll
Riktlinjer för systematisk granskning av olika typer av vetenskapliga studier
Evidens i relation till jämställdhet och hållbarhet
Metoder och arbetssätt för evidensbaserad praxis
Teorier och modeller för implementering
Verktyg för att utveckla och förbättra verksamheter och arbetssätt på ett hållbart sätt (förbättringsarbete).
Policydokument för kvalitet och patientsäkerhet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras individuellt, skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Examinator
Peter Michaelson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carter, R., & Lubinsky, J. (2015). Rehabilitation research: principles and applications. Elsevier Health Sciences.
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. Chichester: John Wiley & Sons.
Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (2017) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok. Stockholm: SBU

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003SeminariumU G#1.50ObligatoriskH21
0004PresentationU G#1.50ObligatoriskH21
0005Individuell skriftlig inlämningsuppgiftU G VG4.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-11

Reviderad