Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysioterapi: Organisation, lärande och ledarskap i hälso- och sjukvård 7,5 högskolepoäng

Physiotherapy: Organization, learning and leadership in health care
Avancerad nivå, S7048H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysioterapi
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Fysioterapi

Behörighet

Yrkesexamen fysioterapi omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde fysioterapi omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Beskriva och diskutera teoretiska perspektiv om ledarskap och grupprocesser
Analysera och diskutera betydelsen av genus och jämställdhetsperspektiv i organisationer
Identifiera, värdera och diskutera hur faktorer hos individer, grupper och organisationer utgör förutsättningar för lärande i verksamhet
Visa förmåga att identifiera och argumentera för behov av verksamhetsutveckling samt utarbeta, genomföra och värdera ett projekt

Kursinnehåll
Teoretiska perspektiv på ledarskap, grupprocesser och verksamhetsutveckling
Förutsättningar och strategier för förbättringsarbete och implementering
Lagar, förordningar och policydokument som reglerar skyldigheter och ansvar inom organisationer

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i LTUs pedagogiska idé. Detta arbetssätt kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Kursen samläses med studenter vid magisterprogram i arbetsterapi med en ämnesvis fördjupning. Lärandet i kursen sker genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt eget fördjupningsarbete.

Examination
Kursens mål examineras löpande och för godkänt betyg i kursen krävs att studenten uppnått kursens mål. Målen examineras skriftligt och muntligt genom inlämningsuppgifter, seminarier  och presentationer.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.


Övrigt
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examinator
Lars Nyberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2017). Nya perspektiv på organisation och ledarskap (6th ed.). Studentlitteratur AB. Lund
Eriksson, N., Hogers K.M., & Müllern, Tomas. (2013). Att utveckla vården, erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete (1 thed.). Studentlitteratur AB. Lund

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell uppgift och presentationU G VG4.00ObligatoriskH20
0003SeminarierU G#3.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Prefektv vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2021-01-15