KURSPLAN

Metalliska material, grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Metallic Materials, introduction course
Grundnivå, T0001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Teknologen ska skaffa sig:
- kunskaper om sambandet mellan struktur och egenskaper för material
- kännedom om användning av vissa metalliska material
- förmåga att kunna läsa handböcker inom materialteknik

Kursinnehåll
Grundläggande materiallära. Periodiska systemet. Metaller, deras strukturer och egenskaper: Skillnaden mellan vanliga och ädelmetaller. Kristallografi. Enkel dislokationsteori. Fasdiagram. Mekaniska egenskaper, plastisk deformation och brott. Härdningsmekanismer. Binära och ternära legeringar, fasdiagram och fastransformationer. Grundbegrepp inom elektrokemi och korrosionslära.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar (distansundervisning), laborationer, inlämningsuppgifter och övningsuppgifter. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Vid lektionerna behandlas teorins tillämpning i samband med problemlösning. Laborationerna behandlar samspelet mellan struktur och egenskaper för metalliska material, speciellt ädelmetaller.

Examination
Flera mindre skrivningar efter varje avsnitt. För godkänt fordras dessutom godkända laborationer samt inlämningsuppgifter.

Övrigt
Den som inte personligen registrerar sig, eller kontaktat examinator eller ansvarig lärare, vid något av de två första kurstillfällena kommer att förlora sin plats.

Examinator
Esa Vuorinen

Övergångsbestämmelser
Kursen T0001T motsvarar kursen MPB025

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier Ltu med kompletterande stenciler, övningsuppgifter, fackordsregister, fasdiagram, labhandledningar och hemuppgifter.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kontrollskrivning3.0U G#
0002Inlämningsuppgifter4.5U G#