KURSPLAN

Metallbearbetning och formgivning, grundkurs 7,5 Högskolepoäng

Metallic Materials and Forming, introduction course
Grundnivå, T0002T
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Vår 2010 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen MPB025.Mål/Förväntat studieresultat
Teknologen ska skaffa sig:
- översikt över teorin för plastisk deformation
- kunskaper om sambandet mellan struktur och egenskaper för material
-kännedom om användning av vissa metalliska material
- förmåga att kunna läsa handböcker inom materialteknik

Kursinnehåll
Repetition: Grundläggande materiallära. Periodiska systemet.
Formbarheten hos ädelmetaller. Kristallografi. Enkel dislokationsteori. Smältning, gjutning, valsning, tråddragning. Plastisk formning, smide.
Maskinell tillverkning. Sammanfogning, lödning. Olika slaglod. Ytteknik.
Slipning & polering. Elektroteknik & fysik. Elektrolys. Laserteknik; Skärning, borrning och märkning/gravering av ädelmetaller med laser.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter och övningsuppgifter. Deltagande i laborationer är obligatoriskt. Vid lektionerna behandlas teorins tillämpning i samband med problemlösning. Laborationerna behandlar samspelet mellan struktur och egenskaper för metalliska material, speciellt ädelmetaller.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För godkänt fordras dessutom godkända laborationer samt inlämningsuppgifter. Rättning av tentamen enligt alternativ A i \"Regler för tentamen\".

Övrigt
Den som inte personligen registrerar sig, eller kontaktat examinator eller ansvarig lärare, vid något av de två första kurstillfällena kommer att förlora sin plats.

Examinator

Övergångsbestämmelser
Kursen T0002T motsvarar kursen MPB026

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Erhard Brepohl: Theory and Practice of Gold and Silver Smithwork
Kompendier Ltu med kompletterande stenciler, övningsuppgifter, fackordsregister, fasdiagram, labhandledningar och hemuppgifter.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kontrollskrivning3.0U G#
0002Inlämningsuppgifter4.5U G#