KURSPLAN

Examensarbete i Kemiteknik 15 Högskolepoäng

Bachelor Thesis, Chemical Engineering
Grundnivå, T0003K
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2010-02-15

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2011-10-05

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Minst 150hp varav mist 90hp i något av ämnena kemi eller kemiteknik. Examinator gör en bedömning om studenten har tillräckligt djup i sina förkunskaper för att kunna påbörja examensarbetet.Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- visa fördjupad förmåga att självständigt planera och genomföra ett mer omfattande projekt.
- tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden.
- självständigt analysera och reflektera över problemställningar.
- presentera resultatet skriftligt i en teknisk-vetenskaplig rapport och muntligt vid ett seminarium på svenska eller engelska.

Kursinnehåll
Examensarbetet bör genomföras inom ett ämne som har anknytning till specialiseringen under det avslutande studieåret. Den som gör examensarbetet i annat ämne anhåller om detta hos institutionen.

Genomförande
Institutionen som svarar för examination och handledning har alltså inte skyldighet att fullfölja handledning av ett examensarbete som påbörjats längre tid tillbaka än 15 månader.

Examination
För att examensarbetet ska godkännas erfordras att studenten utöver arbetet med det egna projektet;
- redovisar arbetet i en skriftlig rapport
- presenterar arbetet vid ett seminarium på institutionen
-närvarar vid minst två andra studenters redovisningar

Övrigt
I det fall examensarbete utförs för extern uppdragsgivare gäller att examensarbetet, förutom i undantagsfall, skall vara godkänt av den externa uppdragsgivaren innan det kan bli slutgiltigt godkänt.

Examinator
Jonas Hedlund

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ev. litteratur beror på valt projekt och meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Skriftlig rapport och muntlig redovisning15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »