Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete 15 Högskolepoäng

Thesis
Grundnivå, T0006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Studenten skall, med normal studietakt, kunna avlägga examen inom ett år efter examensarbetets start. Examinatorn avgör i varje enskilt fall vilka speciella kurser som krävs för att kunna genomföra examensarbetet.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska i examensarbetet enskilt eller tillsammans med en annan student behandla en given uppgift och redovisa resultatet. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete. Du ska kunna: • Tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett eget valt utrednings eller mindre forskningsprojekt. • Planera och strukturera forsknings/utredningsarbetet • Arbeta efter tidplan • Skriva en rapport av typen enklare forskningsrapport eller utredningsrapport • Presentera innehållet i rapporten muntligt • Utforma en presentation • Analysera och dra slutsatser av undersökningsresultat Du ska förstå: • Behovet av samverkan i FoU sammanhang Du ska känna till: • FoU processens delar • Hur FoU projekt byggs upp och skapas • Implementering av FoU resultat

Kursinnehåll
Innehållet i kursen utformas tillsammans med studenten/studenterna när val av examensarbete har gjorts.

Genomförande
Bestäms i anslutning till planeringen av examensarbetet

Examination
Presenterar eget examensarbete muntligt och skriftligt Opponerar vid presentation av annan students examensarbete. Deltar vid presentationen av minst två examensarbeten utöver de ovan nämnda. Examinator: Utses av ämnesföreträdaren/kontaktpersonen.

Examinator
Erling Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen T0006B motsvarar kursen ABM551

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig och muntlig redovisning15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-08-18