Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande kemisk reaktionsteknik 7,5 Högskolepoäng

Fundamentals of Chemical Reaction Engineering
Grundnivå, T0006K
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, K0010K Fysikalisk kemi samt B0003K Transportprocesser eler motsvarande kurser. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter fullgjord kurs:
-ha erhållit de grundläggande teoretiska grunderna för att kunna välja och dimensionera reaktorer för kemiska processers genomförande samt att bestämma driftsätt och optimering av dessa reaktorer.
-kunna beskriva och förklara hur de vanligaste kemiska reaktorerna fungerar och deras för- och nackdelar.
-kunna matematiskt beskriva kemiska reaktorer, begränsat till de områden som tas upp i kursen.
-kunna lösa enklare reaktionstekniska problem med hjälp av datorverktyg såsom MATLAB.


Kursinnehåll

Introduktion till numeriska metoder och MATLAB. Material- och värmebalanser,
reaktionskinetik, ideala batch-, tank- och tubreaktorer, adiabatiska jämviktsprocesser, reaktorkapacitet, tryckfall i reaktorer, komplexa reaktioner med selektivitetsproblem samt reaktorstabilitet.


Genomförande

Undervisningen består av lektioner, laborationer och räkneövningar.
Lektionerna belyser den viktigaste teorin bakom kemisk reaktionsteknik. Under räkneövningarna går läraren igenom hur de vanligaste typerna av problem löses.
Obligatoriska inlämningsuppgifter som utförs i mindre grupper tränar studenten i matematisk modellering av reaktorer/reaktorsystem, lösning av de erhållna modellerna, analys av resultatet samt muntlig presentation. Laborationen tränar studenten i skriftlig presentation, grupparbete, öppna problemställningar samt ger bättre förståelse för teorin.


Examination

Examinationen består av inlämningsuppgifter, laboration samt skriftlig tentamen. På momenten inlämningsuppgifter och laboration ges betyget godkänd – icke godkänd, dessa moment examineras kontinuerligt under kursens gång (stoppdatum). På tentamen ges betyg enligt skalorna U(underkänd), 3, 4 och 5. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt

Studiehandledning återfinns i Canvas i aktuellt kursrum.


Övergångsbestämmelser

Kursen T7xxxK motsvarar kursen T7008K


Examinator
Johanne Mouzon

Övergångsbestämmelser
Kursen T0006K motsvarar kursen T7008K

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Fogler, S.H. Elements of Chemical Reaction Engineering, Senaste utgåvan, Pearson education.
• Lab. instruktioner, Inlämningsuppgifter, mm är tillgängligt via nedladdning från Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0TG G U 3 4 5
0002Laborationer1.0TG U G#
0003Inlämningsuppgifter2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-01-09