KURSPLAN

TV-producentens roll 7,5 Högskolepoäng

TV producer
Grundnivå, T0007F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Musik och medier 2007-03-01

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0010F Självständigt arbete 1 medie- och kommunikationsvetenskap samt T0006F Flerkameraproduktion


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten ska ges en god förståelse för de administrativa och produktiva delarna i TV-producentens roll. Vidare syftar kursen till att ge studenten en god överblick över de olika uppdrag, ansvar och problemområden som är aktuella och skiljer sig åt beroende på programformat och kanal för publicering. Kursen syftar också till att utifrån rollen som TV-producent problematisera nya mediers speciella produktionsförhållanden. Efter genomgången kurs ska studenten: 
  • Kunna analysera, diskutera och bedöma TV-producentens skilda roll och uppdrag beroende på publiceringskanal och programformat 
  • Självständigt och tillsammans med andra skapa och analysera ett innehåll för TV i nya medier utifrån en målgrupps/intressegrupps- och omvärldsanalys 
  • Självständigt kunna bedöma behovet av resurser i samband med en TV-produktion utifrån olika formats särskilda förutsättningar och villkor 
  • Självständigt diskutera och presentera förslag till ekonomisk finansiering och marknadsföring av olika TV-produktioner 
  • Behärska de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna sända ett tänkt programinnehåll genom olika publiceringskanaler

Kursinnehåll
Kursen innehåller en presentation och diskussion av olika programformat för TV ur såväl ett historiskt som tematiskt perspektiv. Olika formats och genrers särskilda beståndsdelar analyseras och problematiseras utifrån ett samhälleligt och historiskt perspektiv med särskilt fokus på kommande trender. Kursen innehåller en stor del självständigt arbete där studenten själv utifrån diskussioner och analyser presenterar förslag på nya programformat. I samband med detta arbete gör studenten också en ekonomisk kalkyl, manusutkast, förslag på marknadsföring, dramaturgiskt upplägg och en grundläggande målgruppsanalys. Studenten får också tillämpa och öva program-pitchning.

Genomförande
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, och individuella övningsuppgifter. En stor del av kursens upplägg är baserat på att studenten får jobba med att skapa en produktion/omarbeta en produktion för att sedan presentera denna inför lärare och kursdeltagare, så kallad pitchning.

Examination
Examination sker skriftligt och muntligt. Kursen examineras genom seminarier, skriftlig tentamen, praktiska och teoretiska inlämningsuppgifter samt redovisning av analyser av TV-program

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Stefan Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen T0007F motsvarar kursen MEK056

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendier tillhandahålls av läraren.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001TV-producentens roll7.5U G#