Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produktionsledning 7,5 högskolepoäng

Manufacturing Systems
Grundnivå, T0011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt T0019T Tillverkningsmetoder eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.      Kunskap och förståelse

  • beskriva de krav som ställs vid ledning av produktion,
  • beskriva grundläggande begrepp inom produktion och lean produktion,
  • beskriva och förklara metoder och strategier för ledning och förändring av produktion,
  • beskriva lagar och regler kopplade till förhållandet arbetstagare arbetsgivare,

2.      Färdighet och förmåga

  • tillämpa metoder för förändringsarbete inom produktion,
  • planera utformning och layout av produktionssystem,
  • bedöma i vilka sammanhang olika ledningsstrategier kan användas,
  • presentera, skriftligt och muntligt, resultat från utformning av produktionssystem,

3.      Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborations- och projektarbeten

Kursinnehåll
Kursens innehåll utgörs huvudsakligen av: Produktionssystemet - utformning och funktion av olika typsystem Planering av verkstadslayout Filosofier och metoder för produktionsledning - lean production Produktionssimulering Förbättringsarbete och ledarskap Arbetsrätt, förhandlingar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, ett produktionscase med inlämningsuppgifter och laborationer med inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna utförs i grupper som projektarbete. I undervisningen tränas bl.a. grupparbete/samarbete/projektarbete i delvis öppna problemställningar, muntlig och skriftlig presentation, laborativt arbete med simuleringsprogramvara.Gästföreläsare.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Väl genomförda inlämningsuppgifter ger betyg godkänd. För högre betyg ges skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg. Laborationer och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med MPR028.

Examinator
Torbjörn Ilar

Övergångsbestämmelser
Kursen T0011T motsvarar kursen MPR040

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Pascal Dennis. Lean Production Simplified
"Det värdefulla engagemanget" Rickard Berglund mfl
Kompletterande material utdelas under kursen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH07
0002Frivillig tentamenG U 3 4 50.00ValbarH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17