Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Simulering av produktionssystem 7,5 högskolepoäng

Simulation of Production Systems
Grundnivå, T0012T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskap om produktionssystem, automatisering eller systemteknik. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.      Kunskap och förståelse

  • beskriva egenskaperna i diskret händelsestyrd simulering,
  • beskriva hur diskrete händelsestyrd simulering kan tillämpas vid utveckling av produktionssystem.
  • beskriva verktyg för analys av resultat från en simuleringsstudie,

2.      Färdighet och förmåga

  • använda händelsestyrd simulering för analys av produktionssystem,
  • tillämpa metoder för effektivt och framgångsrikt genomförande av simuleringsprojekt, från målformulering till resultatpresentation,
  • tolka och analysera resultat från simuleringar,
  • planera, tolka, analysera och presentera resultat från praktiska försök,
  • presentera, skriftligt och muntligt, resultat från simuleringsstudie inklusive rekommendationer,

3.      Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborations- och projektarbeten.

Kursinnehåll
Lektionerna behandlar produktionssimulering som arbetsredskap. Under lektionerna belyses metodens fördelar såväl som dess nackdelar, samt steg för lyckad simulering såsom konceptuell modellering, indata- och resultatanalys och resultatpresentation Laborationerna och projektarbetet syftar till att ge praktisk erfarenhet av produktionssimulering i form av modellbyggnad och analys av simuleringsresultat.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner (1/3) samt laborationer och fallstudie (2/3).

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen tillämpas kontinuerlig examination. För godkänt krävs godkänd kontrollskrivning, godkända laborationer, övningsuppgifter och praktikfall.

Examinator
Torbjörn Ilar

Övergångsbestämmelser
Kursen T0012T motsvarar kursen MPR041

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Robinson, Stewart. Simulation - The Practice of Model Development and Use

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KontrollskrivningU G#1.50ObligatoriskH07
0002ProjektuppgiftU G#6.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17