Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Material och tillverkningsmetoder 7,5 högskolepoäng

Material and manufacturing
Grundnivå, T0021T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande matematik och fysik 7.5 hp vardera. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Genomföra ett välgrundat materialval genom att använda systematisk materialvalsmetodik för att identifiera rätt material för olika tillämpningar med avseende på funktion och egenskaper samt avgöra relevant tillverkningsmetod. Dra slutsatser om materialets egenskaper från diagram samt relatera dessa till materialets mikrostruktur och uppförande. Känna till olika provningsmetoders utförande och kunna förutsäga den information de ger. Redogöra för tillverkningsmetoders påverkan på struktur och egenskaper. Identifiera vanligt förekommande polymera material.  Förklara grundläggande korrosionsteori gällande metalliska material, samt resonera om hur funktionsfel såsom korrosion, krypning, eller defekter kan minimeras. Reflektera över och värdera sin egen och andras insats vid materialvalsarbete. Presentera och diskutera resultat från laborationer och materialval i och inför grupp.


Kursinnehåll

Materialvalsmetodik, grundläggande kunskaper om olika materialtypers struktur och egenskaper, relaterade till tillverkning, prestanda och hållbarhet. Material som ingår är metalliska, polymera- och keramiska material, samt olika typer av kompositmaterial.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborativt arbete samt en inlämningsuppgift och seminarium i materialval. Inlämningsuppgift, seminarium samt laborationer är obligatoriska. Materialvalet redovisas skriftligt och muntligt. Vid lektionerna behandlas teorins tillämpning i samband med problemlösning.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt godkända laborationer/seminarier och inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med T0004T. Enstaka föreläsningar, samt laborationshandledningar på engelska kan förekomma.

Examinator
Linn Berglund

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Materials- Engineering, Science, Processing and Design; Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon. Elsevier, ISBN: 978-0-08-097773-7

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH15
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH15
0003MaterialvalsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2015-02-12

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17