KURSPLAN

Automatisering 7,5 Högskolepoäng

Automation
Grundnivå, T0023T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2018-01-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Fysik (motsvarande F0004T- Fysik 1, 7,5 hp och F0006T - Fysik 7,5 hp), Matematik (motsvarande M0029M - Differensialkalkyl 7,5 hp, M0030M - Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 hp och M0031M - Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 hp samt M0032M - Flervariabelanalys och datorverktyg 7,5 hp eller M0013M Matematik M )


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Indelat i tre kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs med godkänt resultat:

 

1. Kunskap och förståelse

 • Förstå automatiseringens grunder och dess funktion och krav i produktionssystem
 • Känna till hur automatiska och integrerade tillverkningssystem samt komponenters huvudsakliga funktioner fungerar
 • Förstå hur olika robotar är uppbyggda och när specifika robotsystem är lämpliga
 • Ha tränat din förmåga till ingenjörsmässigt tänkande

2. Färdighet och förmåga

 • Praktiskt kunna programmera industrirobotar för att utföra enkla uppgifter
 • Kunna grundläggande signallogik, robotmodulering och simulering
 • Kunna projektera automatiska produktionsutrustningar, med hänsyn taget till funktion, kvalitet, effektivitet och kostnad
 • Ha förmågan att kunna välja ut de mest passande komponenterna för olika tillämpningar
 • Ha utvecklat din förmåga till lagarbete och att samverkan i grupp
 • Kunna visa på förmåga till muntlig och skriftlig presentation

 •  
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Konstruktivt och kritiskt kunna bedöma automatiserade tillverkningssystems möjligheter och begränsningar utifrå
  o     Produktionsförbättringar
  o    Tillverkningsförbättringar
  o    Tillverkningsmiljö
  o    Personalsäkerhet och nyttjande
 • Kunna söka rätt på kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra installation av hållbara automatiska system
 • Kunna förstå behovet av ny kunskap inom automatisering i produktion samt vilka framtida utmaningar som området står inför

Kursinnehåll

Kursen handlar om hur automatiserade system och stödkomponenter arbetar ihop för att skapa mervärde. Med värde avses både produktionsmässiga men även kvalitetsmässiga förbättringar och nyttjande av resurser (ekonomi och personal). Automatisering innebär system som arbetar snabbare, med högre kvalitet och samtidigt med mindre resurser. Exempel på automatiska system som tas upp i kursen är i huvudsak industrirobotar, PLC-system och automatiska transportsystem. Det ingår även hur vanliga komponenter som exempelvis optiska sensorer används tillsammans med dessa system. Förutom föreläsningar ingår även laborationer med både dator och verkliga industrirobotar, samt ett större praktikfall.


Genomförande

Som student ska du aktivt delta i de teoretiska föreläsningarna och ta till dig informationen som presenteras. Du ska själv kunna söka ytterligare nödvändig information och kunskap. Det kan förekomma gästföreläsare och industribesök. Vid laborationerna ska du lära dig programmera PLC- och robotsystem samt lära dig att styra industrirobotar. I det praktikfall som ingår i kursen ska du bland annat projektera automatiska produktionssystem. Under kursens gång finns det kontinuerliga inlämningsuppgifter som berör alla delar av kursen, både de teoretiskt och praktiskt. Du kommer att även få möjlighet att utveckla din presentationsteknik genom muntligt framställande av uppgifter.


Examination

Examination i kursen sker kontinuerligt, där din kunskap och förmåga bedöms och bestäms utifrån dina prestationer i kursen. För att få godkänt på kursen krävs godkänt på samtliga laborationer (obligatoriska), praktikfallet, samt en tillräckligt god påvisad kunskapsnivå. Beroende på nivå av påvisad kunskap och förmåga sätts betyg (U, 3, 4, 5).


Övergångsbestämmelser
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med T0014T

Examinator
Jan Frostevarg

Övergångsbestämmelser
Kursen T0023T motsvarar kursen T0014T

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Automation Technologies (E-bok) av Daniel E. Kandray, P.E.
Smart automation av Åsa Fast-Berglund och Sandra Mattsson. ISBN: 9789144112275

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration2.0TG U G#
0002Projekt2.0TG U G#
0003Kontinuerlig examination3.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.