Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Redaktionellt arbete, TV 15 högskolepoäng

Editorial work, TV
Grundnivå, T0026F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Höst 2020 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska öka sina kunskaper i redaktionellt arbete för tv. Detta innefattar journalistik i teori och praktik samt teknik. Studenten ska också kunna tillämpa arbetssätt och tekniska metoder för genrerna nyheter, reportage och bildjournalistik.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • välja och använda metoder och modeller för journalistiskt berättande
 • välja teknik för insamling, redigering och publicering
 • visa förmåga att publicera tv-produktioner för vald publik
 • visa förmåga att arbeta inom nyhetsgenren
 • visa förmåga att arbeta inom reportagegenren
 • visa förmåga att arbeta med bildjournalistik
 • visa förmåga att ge och ta emot respons på gjorda publiceringar och dess processer
 • behärska och problematisera källkritik utifrån konkreta exempel
 • beskriva och problematisera nyhetsvärdering
 • förhålla sig till hur publiken interagerar med redaktioner
 • genomföra enklare publikundersökning
 • identifiera och använda analysmodeller för tv utifrån dess format och innehåll
 • beskriva hur journalistiken representerar mångkulturella aspekter i samhället, till exempel klass, kön och etnicitet
 • kommunicera muntligt och skriftligt med vald publik.

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande kunskapsområden:

 • redaktionellt arbete
 • nyheter, reportage
 • journalistiskt urval och värdering
 • inspelningstekniker, redigering och sändningsteknik
 • multiredaktionellt arbete
 • bildjournalistik
 • källkritik
 • nyhetsvärdering
 • publikens roll för redaktionellt arbete
 • teorier och metoder för berättande i rörlig bild: narratologi, dramaturgi, retorik, audiovisuell kommunikation
 • linjärt och icke-linjärt berättande inom tv-mediet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och egna studier utifrån kurslitteratur, inlämningsuppgifter och journalistiskt produktionsarbete.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, tentamen, inlämningsuppgifter, individuellt och gruppvist produktionsarbete.


Övrigt
För VG som slutbetyg i kurs krävs VG i momentet Hemtentamen och momentet Kursuppgifter.

Examinator
Stefan Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Graf, H. (2015). Journalistiken och den etniska mångfalden.
I J. Strömbäck & M. Karlsson (Red.), Handbok i Journalistikforskning (s. 335-352). Lund: Studentlitteratur.
Medieutredningen(2016). Människorna, medierna & marknaden.
Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring (SOU 2016:30), (s. 329-351). Finns som pdf:
https://www.regeringen.se/contentassets/a54e03720c7b4b9eb3f227e8ca32d72b/manniskorna_medierna_marknaden_SOU_2016_30
Hall S. (1993) Encoding Decoding, i During, S. (1993) The Cultural Studies Reader, London:Routhledge. (s.507-517)
Finns som pdf här: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Hall-Encoding-Decoding-CSReader.pdf
Morgan D. L. (1997) Focus groups as Qualitative Research.Finns som pdf här: https://pdfs.semanticscholar.org/6895/650998233a7bb52efcdaa39b0e42d2102f3c.pdf

Referenslitteratur

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskH16
0004HemtentamenU G VG *3.00ObligatoriskH18
0006Aktivt deltagande i obligatoriska momentU G#4.00ObligatoriskH18
0007KursuppgifterU G#4.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17