Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Skådespelarens grund 1 30 högskolepoäng

The actors' basic 1
Grundnivå, T0064S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Scenframställning
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier
Ingår i huvudområde
Scenisk framställning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagnings- och urvalsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•    visa kunskap och förståelse för skådespelarens grundläggande verktyg
•    visa kunskap och förståelse för utbildningens olika ämnens funktion i skådespelararbetet, och deras relation till varandra
•    visa färdighet och förmåga att följa gruppdynamikens spelregler och respektera gruppens olikheter
•    visa färdighet och förmåga att kunna relatera skådespelarens arbete till vår samtid
•    visa färdighet och förmåga till kritiskt tänkande i sitt arbete.

 För Grundläggande scenframställning gäller även att studenten ska kunna:

•    visa färdighet och förmåga att nå ett personligt uttryck i det sceniska arbetet
•    visa färdighet och förmåga till samspel
•    visa färdighet och förmåga att praktisera grunderna för skådespelarens arbete
•    visa färdighet och förmåga att lösa sceniska uppgifter.

För Grundläggande röst och tal gäller även att studenten ska kunna:

•    visa färdighet och förmåga att finna sambandet mellan kropp, röst och andning
•    visa färdighet och förmåga att kunna tillägna sig olika variabler av svenskt uttal
•    visa färdighet och förmåga att använda rösten som ett flexibelt instrument.

För Grundläggande rörelse gäller även att studenten ska kunna: 

•    visa kunskap och förståelse för den övergripande rytmen i rörelse
•    visa färdighet och förmåga att tillägna sig kroppskännedom och det kroppsliga lyssnandet till den egna rörelsen, rummet och till gruppen
•    visa färdighet och förmåga till kreativa lösningar i rörelse genom improvisationer.

För Grundläggande sång gäller även att studenten ska kunna:

•    visa färdighet och förmåga i att behärska en grundläggande sångteknik 
•    visa färdighet och förmåga i att se samband mellan text och musik

För Skådespelarens reflektion och omvärld gäller även att studenten ska kunna:

•    visa kunskap och förståelse för teaterns plats i samhället i både historiska och aktuella frågor samt att reflektera över sin egen roll som skapande konstnär i denna kontext.


Kursinnehåll

Grundläggande scenframställning

Studenten ska lära sig skådespeleriets grundläggande verktyg. Studenten ska öva upp sitt sceniska mod och sin sceniska fantasi och utveckla sitt personliga instrument i samarbete med andra. Studenten ska också undersöka begrepp som närvaro och samspel.

Grundläggande röst och tal

Undervisningen sker med grundläggande övningar i röst- och tal. Studenten ska få kunskap om hur sambandet mellan kropp, röst och andning samspelar. Kursen innehåller arbete med rikssvenskan.
 
Grundläggande rörelse

Rörelseämnet innehåller arbete med fysisk grundträning: andning, avspänning, centerövningar, kroppsligt och rumsligt lyssnande samt rytmik. I ämnet ingår även att träna styrka och kondition.
 
Grundläggande sång

Undervisningen sker med övningar i grundläggande sångteknik. Solistisk sång och ensemblesång kan förekomma. Sånggestaltningsuppgifter förekommer.
 
Skådespelarens reflektion och omvärld

Undervisningen sker i form av föreläsningar och diskussioner. Vissa praktiska, och skriftliga moment kan förekomma.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs till största delen i helklass med lärarledda övningar, men även i mindre grupper och individuellt.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker vid arbetsredovisningar, inlämningsuppgifter samt deltagande vid seminarier.


Examinator
Johan Forslund

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur
Litteratur meddelas senare.

Referenslitteratur
Järleby, Anders (2009). Inlevelse och distans: Bertolt Brecht - om dramaturgi och skådespeleri: [Stanislavskij, Piscator, Aristoteles, Shakespeare]. Skara: Pegasus.
Löfgren, Lars (2003). Svensk teater. Stockholm: Natur och kultur.
Mamet, David (1997). True and false: heresy and common sense for the actor. New York: Pantheon Books.
Meisner, Sanford & Longwell, Dennis. (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage Books
Osten, Suzanne (2002). Mina meningar: [essäer, artiklar, analyser 1969-2002]. Hedemora: Gidlund.
Rodenburg, P. (2002[1997]). The actor speaks: voice and the performer. (1st Palgrave Macmillan ed.) New York, NY: Palgrave Macmillan.
Shakespeare, W. (2006). Sonetter. Lund.
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1976). En skådespelares arbete med sig själv: i inlevelsens skapande process. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (2008). Att vara äkta på scen: om skådespelarens arbetsmoral och teknik: valda texter. Stockholm: Gidlund i samarbete med Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier. Översättning: Martin Kurtén.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Grundläggande scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH16
0008Grundläggande scenframställning - Praktisk redovisningU G#7.50ObligatoriskH16
0009Grundläggande röst och tal - Praktisk redov, InlämningsuppgU G#5.00ObligatoriskH16
0010Grundläggande rörelse - Praktisk redovisning, InlämningsuppgU G#5.00ObligatoriskH16
0011Grundläggande sång - Praktisk redovisningU G#3.00ObligatoriskH16
0012Reflektion & omvärld - seminarium, inlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-05-24

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17