Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materialmodeller 7,5 högskolepoäng

Materials Modeling
Avancerad nivå, T7002T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Fasta tillståndets fysik (F7006T), Tillämpad matematik (M0026M eller M7018)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten: - förstå den hirarkiska modellering som krävs för att beskriva material över olika längdskalor; - ha skaffat sig kunskaper om modeller som beskriver materialbeteenden på olika längdskalor; - förstå modeller som baseras på beskrivningar av enhetsceller innehållande atomer; - skall kunna välja modeller framtagna från atomstrukturer och prediktera fundamentala materialegenskaper; - vet kopplingen mellan nano-, mikro och makroskalorna och förmår att demonstrera via in- och utparametrar för respektive modell.

Kursinnehåll
-Längdskaleberoendet hos material (nano-, mikro-, makro-) -Kopplingen mellan längdskalorna -Hierarkiskt angreppssätt på mateiralmodellering -Atomistiska metoder i materialmodellering, olika angrepssätt kommer att besrivas så som total energy beräkningar och molekyldynamik -Generell översikt av numeriska tekniker i materialmodellering Användning av numeriska metoder till att lösa materialmodellerings problem kommer att göras under kursens gång genom användning av några kommersiellt tillgängliga datorprogram. Hemuppgifter och laborationsuppgifter kommer att lösas med hjälp av dessa program.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier och laborationer

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkänd skriftlig tentamen samt godkända miniprojekt

Examinator
Roberts Joffe

Övergångsbestämmelser
Kursen T7002T motsvarar kursen MPC003

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteraturen ska bestå av kapitel från olika lärobok och naturvetenskaplig artiklar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17