Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell katalys 7,5 Högskolepoäng

Industrial Catalysis
Avancerad nivå, T7004K
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet. Kunskaper i fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, jämviktskemi samt kemisk teknologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs: - Kunna förklara betydelsen av katalysatorer i industriella processer - Känna till och kunna förklara grundläggande begrepp inom katalys så som adsorption och desorption, adsorptionsisotermer, ytarea, porositet, dispertionsgrad, reaktionsmekanism, kinetik och zeoliter. - Kunna beskriva de vanligaste metoderna för karakterisering av katalysatorer - Känna till och kunna förklara hur reaktionsuttryck kan härledas - Känna till och kunna beskriva några av de viktigaste industriella processerna med avseende på vilka katalysatorer som används och processförhållandena samt med egna ord kunna förklara processerna

Kursinnehåll
Betydelsen av heterogenfaskatalys i modern kemisk industri. Grundläggande katalys: adsorption, termodynamiska och kinetiska aspekter. Framställning och karakterisering av katalysatorer. Katalysatortyper: sura katalysatorer och zeoliter, metallkatalysatorer, metalloxidkatalysatorer och övriga typer. Katalysatordeaktivering. Katalytiska processer inom raffinaderiindustrin: katalytisk krackning, katalytisk reformering, alkylering, avsvavling. Katalytiska processer inom petrokemisk och övrig kemisk industri: oxidation och partiell oxidation, syntesgasbaserade processer. Miljörelaterade katalytiska processer: avgasrening, katalytisk förbränning, katalytisk kväverening.

Genomförande
Teori och praktik varvas i denna kurs genom att kursen innehåller föreläsningar samt praktiska övningar. Utöver den schemalagda tiden kommer studenterna att genomföra ett laborativt projekt och tillverka, karakterisera och testa katalysatorer. Projektet redovisas både muntligt och skriftligt. Färdigheter i laborativt arbete, projektarbete/samarbete, skriftlig och muntlig presentation tränas.

Examination
Examinationen består av laborativt projektarbete samt skriftlig tentamen med betyg enligt U (underkänd), 3, 4 och 5. För Godkänt laborativt projekt krävs godkänt skriftlig och muntlig presentation av projektet med betygskalan icke godkänd-godkänd. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Liang Yu

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
C.H. Bartholomew & R. Farrauto, Fundamentals of Industrial Catalytic Processes(2006), ISBN 9780471730071 samt Moulijn et al Chemical process technology samt kompletterande material

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Laboration3.0TG U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13