KURSPLAN

Verksamhetsnära forskning 15 högskolepoäng

Practice based research
Avancerad nivå, T7004P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Utbildningsvetenskap

Behörighet

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne, varav 15 hp utgörs av examensarbete.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: • redovisa den verksamhetsnära forskningens historiska bakgrund och teoretiska bas samt ge exempel på dess konkreta gestaltning inom det utbildningsvetenskapliga området • visa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt i förhållande till utvecklingsarbeten genomförda inom området lärande och undervisning • initiera, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera ett väl avgränsat projekt inom utbildningsområdet • visa kännedom om etiska principer samt kvalitetskriterier inom det aktuella verksamhetsområdet • reflektera över sitt professionella lärande och egen kapacitet att bidra till forskning inom området • visa självständighet i sökande av relevant litteratur

Kursinnehåll
Inom ramen för kursen kommer olika områden inom verksamhetsnära forskning att bearbetas: dess historia och vetenskapsteoretiska grund samt etiska frågor och praktiskt utförande inom olika utbildningsvetenskapliga områden (exempelvis inom pedagogik och ämnesdidaktik). Kursen behandlar också projektarbeten kopplat till utbildningsvetenskaplig praktik.

Genomförande
Kursen genomförs i huvudsak genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, kamratrespons samt praktiskt forsknings- och/eller utvecklingsarbete.

Examination
Kursen examineras genom tre examinationer: Enskild skriftlig examination, presentation med olika uttrycksformer samt projektredovisning. Examinationsuppgifterna beskrivs utförligt i studiehandledningen.

Övrigt
För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.

Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Barone, T. & Eisner, E.W. (2012). Arts Based Research. [Elektronisk resurs]. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Bergmark, U. (2019): Rethinking researcher–teacher roles and relationships in educational action research through the use of Nel Noddings’ ethics of care, Educational Action Research, DOI: 10.1080/09650792.2019.1567367

Bergmark, U., & Kostenius, C. (2018): Appreciative student voice model
– reflecting on an appreciative inquiry research method for facilitating student voice processes,
Reflective Practice, DOI: 10.1080/14623943.2018.1538954

Björndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber

Bornemark, J. (2019). Att forska med skrivande praktiker : vägar och paradoxer. I Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder (s. 59–88). Huddinge: Södertörns högskola. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-39714

Elliott, J. (2012). Developing a science of teaching through lesson study, International Journal for Lesson and Learning Studies, Vol. 1 Issue: 2, pp.108-125.

Kadi-Hanifi, K., Dagman, O., Peters, J., Snell, E., Tutton, C., & Wright, T. (2014). Engaging students and staff with educational development through appreciative inquiry. Innovations In Education & Teaching International, 51(6), 584-594

Kvernbekk, T. (2017, December 19). Evidence-Based Educational Practice. Oxford Research Encyclopedia of Education. Retrieved 4 Jun. 2019, from https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-187.

Levinsson, M. (2011). Utvecklingsledare på vetenskaplig grund: Spänningsfälten mellan evidensbaserad praktik och aktionsforskning, Pedagogisk forskning i Sverige, 16(4), s. 241-263.

Lo, M.L. & Marton, F (2012) Towards a science of the art of teaching: using variation theory as a guiding principle of pedagogical design, International Journal of Lesson and Learning Studies, 1(1).

van Manen, M. (1990). Beyond Assumptions: Shifting the Limits of Action Research. Theory Into Practice, 29(3), 152.

Reason, P. (2006). Choice and quality in action research. Journal of Management Inquiry, 15(2), 187-203.

Reason, P. & Bradbury, H. (red.) (2008). The SAGE handbook of action research: participative inquiry and practice. (2. ed.). [Elektronisk resurs]. Los Angeles: SAGE (Urval).

Rönnerman, K. (2018). En praktiknära ingång till pedagogik. I Nilsson Sjöberg, Mattias (Red.). Pedagogik som vetenskap (s.141-156). Malmö: Gleerups

Rönnerman, K. (red.). (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund.[ Elektronisk resurs]. Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2018). Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer. Utbildning & Lärande 12(1). ISSN: 2001–4544

SOU 2018:19. Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring. Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan [SOU 2018:19]. Regeringskansliet; Stockholm
https://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/1e0e6381c554497ab51eeeb13d36b1ce/sou-2018_19.pdf

Wiliam, D. (30 May 2019). Teaching not a research-based profession. Retrieved 2019-06-04 from https://www.tes.com/news/dylan-wiliam-teaching-not-research-based-profession.

Yuk Ko, P. (2014). Learning Study – the dual process of developing theory and practice. International Journal For Lesson And Learning Studies, 3(3), 272-289.

(Ev. andra valda artiklar ur temanumret i Utbildning & Lärande 12(1), 2018. ISSN: 2001–4544)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Enskild skriftlig examinationU G VG *4.50ObligatoriskV15
0002Presentation med olika uttrycksformerU G#3.00ObligatoriskV15
0003Projektredovisning (muntlig och skriftlig redovisning)U G VG *7.50ObligatoriskV15