KURSPLAN

Ytor 7,5 Högskolepoäng

Surface Engineering
Avancerad nivå, T7004T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper inom materialteknik, hållfasthetslära och fysik exempelvis T0004T Metalliska och polymera material, F0004T Fysik 2 eller F0005T Fysik 3 samt M0011T Hållfasthetslära eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen har som mål att studenten efter genomgången kurs ska ha förvärvat följande
  • grundläggande kännedom om olika metoder för modifiering av och beläggning av materialytor
  • ingående kunskaper om strukturers inverkan på materials ytegenskaper
  • kunskap om olika fysikaliska lagar och kemiska reaktioner som styr materials fysikaliska och mekaniska ytegenskaper
  • ingående kunskaper om tribologiska processer samt kännedom om andra aspekter för materialytors uppförande
  • grundläggande kunskaper om olika metoder för analys av materialytor och karakterisering av deras uppförande

Kursinnehåll
Olika metoder för modifiering av materialytor och beläggning av material. Atomär och mikrostrukturell beskrivning av ytor, ytmorfologi och yttopografi behandlas. Inverkan av ytenergi, ytspänning, vätning på materialytors fysikaliska och mekaniska egenskaper. Friktion vid glidning såväl som rullning under torra såväl som smorda förhållanden. Olika nötningstyper som adhesiv respektive abrasiv nötning, ytutmattning, fretting och erosiv nötning. Inverkan av korrosion på nötning. Analysmetoder för karakterisering av ytor ur framförallt tribologisk hänseende behandlas. Olika metoder för styrning av friktion och nötning.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer. Deltagande i laborationer är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg, godkända laborationsrapporter.

Examinator
Esa Vuorinen

Övergångsbestämmelser
Kursen T7004T motsvarar kursen MPC005

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Batchelor, A.W., Loh Nee Lam. & Chandrasekaran, M. (2011). Materials degradation and its control by surface engineering [Elektronisk resurs]. (3rd ed.) London: Imperial College Press.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen5.2G U 3 4 5
0002Laboration2.3U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.