Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Cellulosa - och pappersteknik 7,5 Högskolepoäng

Cellulose and Paper Technology
Avancerad nivå, T7005K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kurserna K0011K Oorganisk kemi samt B0007K Organisk kemi och biokemi ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
-kunna redogöra för och förklara sulfat processen samt mekanisk massa för framställning av pappersmassa
-kunna förklara och beskriva tekniker för blekning av pappersmassa
-kunna förklara och beskriva tekniker för framställning av papper

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande område:
-Råvaror för massaframställning
-Trä och fiber hantering
-Processer för framställning av kemisk och mekanisk massa
-Kemikalieåtervinning
-Blekning av pappermassa
-Pappersproduction

Genomförande
Undervisningen består av lektioner samt laborationer. Projektarbete/samarbete, skriftlig och muntlig presentation övas.

Examination
Examinationen består av laborationer samt skriftlig tentamen. För godkänd laboration krävs en godkänd skriftlig rapport, betygsskalan godkänd-icke godkänd används. På tentamen ges betyg enligt skalorna U (underkänd), 3, 4 och 5 samt ECTS-betyg enligt F (underkänd), FX (underkänd), E, D, C, B och A.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i Mastersprogrammet i Kemisk och biokemisk processteknik.
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.
T7005K motsvarar KGT005 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Ulrika Rova

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Ljungberg Textbook; Pulp Technology, 2004
The Ljungberg Textbook; Paper Technology, 2004
Håkan Karlsson, Fibre Guide, AB Lorentz & Wettre, 2006, Kista, ISBN 91-631-7899-0
Extra material tillhandahållen av föreläsarna.
Böckerna finns att köpa vid institutionen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Laboration1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07