KURSPLAN

Cellulosa - och pappersteknik 7,5 Högskolepoäng

Cellulose and Paper Technology
Avancerad nivå, T7005K
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kurserna K0011K Oorganisk kemi samt B0007K Organisk kemi och biokemi ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
-kunna redogöra för och förklara sulfat processen samt mekanisk massa för framställning av pappersmassa
-kunna förklara och beskriva tekniker för blekning av pappersmassa
-kunna förklara och beskriva tekniker för framställning av papper

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande område:
-Råvaror för massaframställning
-Trä och fiber hantering
-Processer för framställning av kemisk och mekanisk massa
-Kemikalieåtervinning
-Blekning av pappermassa
-Pappersproduction

Genomförande
Undervisningen består av lektioner samt laborationer. Projektarbete/samarbete, skriftlig och muntlig presentation övas.

Examination
Examinationen består av laborationer samt skriftlig tentamen. För godkänd laboration krävs en godkänd skriftlig rapport, betygsskalan godkänd-icke godkänd används. På tentamen ges betyg enligt skalorna U (underkänd), 3, 4 och 5 samt ECTS-betyg enligt F (underkänd), FX (underkänd), E, D, C, B och A.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i Mastersprogrammet i Kemisk och biokemisk processteknik.
Studiehandledning återfinns i Fronter i aktuellt kursrum.
T7005K motsvarar KGT005 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Ulrika Rova

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Ljungberg Textbook; Pulp Technology, 2004
The Ljungberg Textbook; Paper Technology, 2004
Håkan Karlsson, Fibre Guide, AB Lorentz & Wettre, 2006, Kista, ISBN 91-631-7899-0
Extra material tillhandahållen av föreläsarna.
Böckerna finns att köpa vid institutionen.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Laboration1.5TG U G#