KURSPLAN

Examensarbete i utbildningsvetenskap, magister 15 Högskolepoäng

Master's Degree thesis, one year, Educational Sciences
Avancerad nivå, T7005P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Utbildningsvetenskap

Behörighet

T7003P Verksamhetsnära forskning 15 hp eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
• identifiera och formulera ett vetenskapligt problem och forskningsfrågor i uppsatsämnet
• kritiskt förhålla sig till, värdera och tillämpa teorier i relation till eget valt problemområde
• självständigt hantera forskningsmetoder, avseende datainsamling och analys, med relevans för uppsatsämnet
• planera, självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning
• självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete
• respondera på granskning av eget vetenskapligt arbete

Kursinnehåll
Den studerande ska planera, genomföra en vetenskaplig undersökning inom området utbildningsvetenskap och skriva ett vetenskapligt examensarbete där ett kritiskt förhållningssätt ska uppvisas i såväl forsknings- som skrivprocess. Vid uppsatsseminarier ska den studerande kritiskt granska och opponera på en annan vetenskaplig uppsats samt respondera på granskning av eget vetenskapligt arbete

Genomförande
För att nå kursens mål ska den studerande genomföra litteraturstudier, delta vid föreläsningar och seminarier samt vid handledningstillfällen (enskilt såväl som i grupp) samt utföra individuellt arbete. Viss undervisning är campusförlagd, medan merparten av undervisningen sker med hjälp av distansöverbryggande tekniker.

Examination
För att nå kursens mål ska den studerande genomföra litteraturstudier, delta vid föreläsningar och seminarier samt vid handledningstillfällen (enskilt såväl som i grupp) samt utföra individuellt arbete. Viss undervisning är campusförlagd, medan merparten av undervisningen sker med hjälp av distansöverbryggande tekniker.

Övrigt
För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis – An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
Oliver, P. (2003). The student’s guide to research ethics. Berkshire: Open University Press.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer för humanistiskt/samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från www.vr.se.
Artiklar och annan litteratur med relevans för det studerade området tillkommer.

Kurslitteraturen revideras senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Uppsats-PM1.0TG U G#
0002Skriftlig uppsats13.0TG U G VG
0003Uppsatsseminarium1.0TG U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »