Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Inköp 7,5 högskolepoäng

Purchasing
Avancerad nivå, T7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat, däri ska följande kurser ingå: Logistik 1 (T0002N) 7,5 hp samt Operationsanalys T7005N 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha förmåga att
• Förstå inköpsfunktionens strategiska betydelse för ett företags verksamhet
• Förstå inköpsfunktionens roll ur ett materialförsörjningsperspektiv
• Visa på metoder och verktyg för inköpsarbetet

Kursinnehåll
Delar i ur innehållet är:
Inköpsfunktionens roll i en försörjningskedja
Inköpsfunktionens roll i ett företag och hur effektiva inköpsprocesser kan utformas
Transport- och logistikrätt (Incoterms, standardavtal mm)
Utveckling av leverantörssamarbete och leverantörsstrukturer
Utvärderingsmetoder (Analytical Hierarchy Process)
Externa föreläsare kan presentera inköpsaspekter som inte berörs i kurslitteratur.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, fördjupningsuppgifter, gästföreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt fördjupningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Athanasios Migdalas

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Arjan J. Van Weele: Inköp och Supply Chain Management, (Translated from the Fourth English Edition), Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-07427-6

Ytterligare litterarur tillkommer i form av utdelat material

Referenslitteratur:
Lars-Erik Gadde & Håkan Håkansson: Professionellt inköp, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-00692-5

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH11
0002FördjupningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11