KURSPLAN

Projektkurs i Kemiteknik 30 Högskolepoäng

Senior Design Project in Chemical Engineering
Avancerad nivå, T7007K
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2009-05-28 att gälla från H09.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Examinator gör individuell prövning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör inom kemiteknik. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

– Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet kemiteknik.
– Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
– Välja och motivera metod för studien.
– Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
– Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
– Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
– Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
– Arbeta efter tidplan.
– Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
– Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
– Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.


Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
Skriftlig och muntlig redovisning

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning30.0G U 3 4 5