Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Brytningsmetoder 7,5 högskolepoäng

Open Pit and Underground Mining
Avancerad nivå, T7008B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

T0013B Berganläggningsteknik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Denna kurs kommer att ge dig kunskap gällande design- och gruvbrytningsmetoder för ovan- och underjordsgruvor. Under kursen (med avseende på Avsedda lärandemål – ILOs) kommer du att: 

1. Applicera din kunskap gällandegällande geologi, geotekniska och malmkroppsrelaterade parametrar i samband med kända produktionskrav och ekonomiska mål för att  bestämma en ändamålsenlig brytningsmetod för en given malmkropp.
2. Välja passande gruvutrustning vid en specificerad metod och produktionsmål
3. Utveckla en förståelse för grundläggande gruvdesigner för ovan- och underjordsbrytning.
4. Identifiera aspekter av gruvsäkerhet.
5. Analysera av grundläggande gruvinvesteringsprojekten. 

Kursinnehåll
Kursen innehåller och omfattar: 
-  Brytningsmetoder: grundläggande teori,
-  Brytningsmetoder urvalsbedömning: baserat på exempel,
-  Introduktion till gruvdesigner: gruvdesigner för ovan- och underjordsgruvor,
-  Aspekter av säkerhet i gruvor,
-  Analys av grundläggande gruvinvesteringsprojekt. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av följande undervisnings- och inlärningsaktiviteter (TLAs) med avseende på Avsedda lärandemål – ILO l-5:

Föreläsningar: 
- Interaktiva och klassrumsföreläsningar,
- Videor och olika fallstudiescenarier visas och följs av klassdiskussion,
- Gästföreläsningar från en bransch,
- Övningar.

Uppgifter: 
- Individuella / gruppprojekt,
- Gruppdiskussioner - diskussion om olika aspekter av det tilldelade ämnet.
     
Tentamen 

Samtliga uppgifter är obligatoriska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Avsedda lärandemål 1-5 examineras på följande sätt:
- Uppgifter (G U): Tre uppgifter ges för att bedöma studentens kompetensnivå och förmåga att tillämpa olika begrepp på specifika fallstudier,
- Tentamen (G U 3 4 5): Den slutliga tentamen är utformad för att mäta studentens förståelse för information och kunskap om gruvmetodskoncepten, samt förmågan att tillämpa dem för att lösa gruvtekniska problem i olika situationer. 

Övrigt
Kan ej ingå i examen med ABT013.

Examinator
Adrianus Halim

Övergångsbestämmelser
Kursen T7008B motsvarar kursen ABT051

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
- Hartman, H.L., and Mutmansky, J.M., (2002). Introductory Mining Engineering (IME), 2nd edition, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, USA.
- Hustrulid, W., Kuchta, M., and Martin, R., (2013). Open pit mine planning and design, 3rd edition. CRC, Taylor and Francis Group, New York, USA.
- Darling, P. (2011). SME Mining Engineering Handbook 3rd edition, USA.
- Ytterligare material att läsa: handouts och föreläsningsglas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002Inlämningsuppgift/projektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17