Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad kemisk reaktionsteknik 7,5 högskolepoäng

Advanced Chemical Reaction Engineering
Avancerad nivå, T7009K
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Kemisk teknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp i kemiteknik samt kursen T0006K Grundläggande kemisk reaktionsteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs:
- ha fördjupad kunskap om de teoretiska grunderna för att kunna välja och dimensionera reaktorer och geometrisk storlek på katalysatorpartiklar för kemiska processers genomförande samt för att bestämma driftsätt och optimering av dessa reaktorer.
- kunna redogöra för de olika processer som begränsar reaktionshastigheten samt hur begränsningarna av dessa processer minimeras.
- kunna redogöra för de olika kinetiska regimerna i multifasreaktorer samt kunna välja lämplig reaktortyp på baserat på information om kinetisk regim.
- kunna matematiskt beskriva och samt lösa avancerade problem inom reaktionstekniken omfattande bl.a. reaktioner med kopplad mass- och värmetransport samt icke-ideala reaktorer.

Kursinnehåll
Strömningsförhållande i reella reaktorer, växelverkan mellan kemiska reaktioner och fysikaliska transportprocesser, transportprocesser kopplade med kemisk reaktion i system med fast katalysator, masstransport och kemisk reaktion i gas-vätskesystem samt bioreaktorer.

Genomförande

Undervisningen består av lektioner, räkneövningar och ett projektarbete.
Lektionerna belyser den viktigaste teorin bakom kemisk reaktionsteknik. Under räkneövningarna går läraren igenom hur de vanligaste typerna av problem löses.
Obligatoriska inlämningsuppgifter som utförs i mindre grupper tränar studenten i matematisk modellering av reaktorer/reaktorsystem, lösning av de erhållna modellerna, analys av resultatet samt muntlig presentation. Projektarbetet innefattande modellering och analys av reaktorer med kopplad masstransport – reaktion, ställer studenterna inför problem med osäkra data såsom ofta är fallet i industrin. Projektet tränar studenten i skriftlig presentation eftersom det presenteras som en skriftlig teknisk rapport. 1:a lektionen är obligatorisk för alla studenter.


Examination

Examinationen består av inlämningsuppgifter, projektuppgift samt skriftlig tentamen. På momenten inlämningsuppgifter och projekt ges betyget godkänd – icke godkänd, dessa moment examineras kontinuerligt under kursens gång (stoppdatum). På tentamen ges betyg enligt skalorna U(underkänd) 3, 4 och 5. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt

Kursen ges på avancerad nivå och ingår i avslutningen i förnybara produkter och bränslen på civilingenjörsprogrammet i Industriell miljö- och processteknik.
Studiehandledning återfinns i Canvas i aktuellt kursrum.


Övergångsbestämmelser

Kursen T7xxxK motsvarar kursen T7002K


Examinator
Jonas Hedlund

Övergångsbestämmelser
Kursen T7009K motsvarar kursen T7002K

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Fogler, S.H. Elements of Chemical Reaction Engineering, Senaste utgåvan, Pearson education.
• Projektuppgifter, Inlämningsuppgifter, mm är tillgängligt via nedladdning från Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH17
0002InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH17
0003ProjektU G#1.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05