KURSPLAN

Fyndighetsvärdering 7,5 Högskolepoäng

Mineral Deposit Evaluation
Avancerad nivå, T7010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Bergbyggnadsteknik 2 (ABT029), Brytningsmetoder (ABT051) eller
motsvarande kunskaper.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen ger studenterna förmågan att göra ekonomiska utvärderingar av malmfyndigheter. Du kommer att kunna genomföra marknadsanalyser, göra inkomst-kostnadsberäkningar, samt utvärdera malmfyndigheter.

Kursinnehåll
Marknadsanalys: hur ser marknaden ut för produkterna? Vilka hot finns det? Skulle andra produkter vara mer lönsamma på marknaden?
Inkomst-kostnadsberäkningar, Malmfyndighetsutvärdering.
Gruvbrytning, mineralutvinning och transport av koncentrat, tekniker samt kostnader. Malmförluster och gråbergsinblandning. Produktionsvolymer, cut-off grader, smältverkskostnader.
Ekonomisk utvärdering: kassaflödesanalyser, NPV, Risk och känslighetsanalyser. Finansiering av gruvprojekt.

Genomförande
Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar, samt projektarbete. Studenterna lämnar in en skriftlig rapport och genomför en muntlig presentation av sitt projektarbete. Projektarbetet sker i grupp och med problem relaterade till Svensk bergindustri.

Examination
Skriftlig tentamen, betygsskala IG, 3,4,5.
Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation.

Övrigt
Kan ej ingå i examen med ABT018.

Examinator
Jenny Greberg

Övergångsbestämmelser
Kursen T7010B motsvarar kursen ABT057

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
\"Setting New Standards\" by Ontario Securities Commision and text material handed out during the course.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5U G#
0002Projektarbete3.0U G#