Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Materialmekanik 7,5 högskolepoäng

Material mechanics
Avancerad nivå, T7016T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialmekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Partiella differential ekvationer, Newtons metod för lösning av olinjära ekvationer, grunder i hållfasthetslära (spänning, töjning, jämvikt, materialsamband för elastiska material, von Mises jämförelsespänning, programmering med Matlab och rapportskrivning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs kunna:

1. Kunskap och förståelse

 • beskriva materialmodelleringsprocessen och känna till materialmodellers funktion
 • redogöra för vilka fysiska processer som orsakar plastisk deformation, speciellt dislokations-rörelser
 • redogöra för de  diffusionsprocesser som orsakar kryp i ett metalliskt material.
 • visa hur fasomvandlingar kan orsaka deformationer i ett metalliskt material

2. Färdighet och förmåga

 • formulera plasticitetsteorin för s.k deviators plasticitet, samt ge exempel på modeller för viskoplasticitet och kryp
 • formulera en plasticitetsmodell och bestämma dess parametrar

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beskriva den algoritm som används i finita elementprogram för spänningsberäkningar samt kunna utföra enklare ändringar i algoritmen
 • beskriva dislokationsdensitetsmodellen för flytspänningsberäkning
 • bedömma vilka egenskaper en materialmodell behöver ha för att kunna användas i olika problemställningar

Kursinnehåll
 • Översikt över olika fenomen och materialmodellers roll vid modellering
 • Fysikalisk grund för plasticitet
 • Enaxlig plasticitet och vanliga empiriska materialmodeller
 • Fysikalisk grund för kryp
 • Spännings-töjningsalgoritmen i FEM-program
 • Optimering av materialparametrar
 • Modeller för fastransformations
 • Fysikaliskt baserad materialmodell (dislokationsdensitetsmodellen)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, egna studier, och två större uppgifter med skrivna rapporter.

Rapport ett behandlar olika deformationsmekanismer och studenterna förväntas beskriva teorin bakom dessa deformationsmekanismer och ta fram en deformationsmekanimskarta för ett givet metalliskt material. Den andra rapporten behandlar optimering av materialmodeller där parametrar till ett par modeller skall bestämmas. Arbetet med rapporterna kan utföras enskilt eller i grupper med högst två deltagare.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt betyg krävs korrekt genomförda skriftliga inlämningsuppgifter samt godkända skriftliga rapporter. Även rapporternas utformning och kvalitet ingår i bedömningen.

Examinator
Jonas Edberg

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Inelastic Deformation of Metals: Models, Mechanical Properties, and Metallurgy, av Stouffer och Dame, ISBN: 978-0-471-02143-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Obligatoriska inlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH21
0004Rapport 1G U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0005Rapport 2G U 3 4 52.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-12-17, att gälla från H08.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17