Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Biokompositer 7,5 högskolepoäng

Biocomposites
Avancerad nivå, T7017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Trä och bionanokompositer
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Generalla färdigheter i rapportskrivning, projektplanering, grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och materialteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter kursen ha kunskaper om biokompositer där armeringen eller matrisen är förnyelsebar. Målet är att studenten skall ha faktakunskaper om de olika råmaterialen som används i biokompositer, förstå den hierarkiska strukturen av trä, kunna nämna de viktigaste beståndsdelarna, kunna identifiera olika fibertyper, förstå skillnaden på olika typer av fibrer och polymerer som kan användas i biokompositer, kunna nämna de viktigaste egenskaperna, och kunna definitionen om biopolymer och nanomaterial. Studenten skall vidare kunna beskriva de viktigaste tillverkningsteknologierna samt förstå hur och varför man använder biokompositer för olika tillämpningar. Studenten skall också kunna analysera kompositens mekaniska egenskaper och förklara skillnader mellan olika materialkompositioner. Studenten skall ha utvecklat förståelse av interaktionen mellan fiber och matrispolymer och hur tillsatsen av trä tex påverkar egenskaper i relation till matris polymeren.

Kursinnehåll
Råmaterial: Armeringen bestående av trä-, naturliga fibrer och bionanomaterial, fiberegenskaper samt hur man framställer dessa material och deras sammansättning. Matris:  termoplaster, härdplaster och biopolymerer, struktur, sammansättning, viktigaste egenskaper. Kompositmaterial: traditionella träkompositer, nya formbara träkompositer och bionanokompositer.

Tillverkningsmetoder som extrudering, formsprutning, injiseringsmetoder, formpressning, gjutning mm.

Testning och egenskaper: mekaniska egenskaper, fuktstabilitet, termiskstabiluitet, kompatibilitet, densitet, väderbeständighet, och långtidsegenskaper.

Tillämpningar för biokompositer: som byggnadsmaterial, fordon, förpackningar samt inom läkemedel mm.

Laboration där studenter tillverkar biokompositmaterial och tester dess egenskaper.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs vanligtvis i form av föreläsningar, 3 inlämningsuppgifter som eventuellt kan göras i mindre grupper (2 studenter) och en laboration som görs i större grupper (ca. 4 studenter).  Laborationen består av tillverkning av träkompositmaterial med en dubbelskruvextruder med efterföljande formsprutning. Studenterna tar fram de olika råmaterialen i lämpliga mängder, förslår processparametrar för extrudering, och utförande av kalibrering för utrustningen. De extruderade materialen formsprutas till provstavar. Materialegenskaper som mekaniska egenskaper, densitet, viskositet och mikrostruktur studeras och de olika gruppernas resultat samlas. Labbrapporten består av beskrivning av laborationen, materialen, och testresultat av alla resultat. Inlämningsuppgifterna handlar biomaterial, biokompositer och deras framställning samt produkter. I kursen ingår även en seminarium (gästföreläsning) om biokompositer.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination består av
-Godkända inlämningsuppgifter
-Lab rapport
-Skriftlig examination

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med T7012D.

Examinator
Kristiina Oksman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Wood thermoplastic composites, eds. K. Oksman and M. Sain, Woodhead Publisher 2007
Wood Handbook samt literatur som ges ut för studenter vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005LaborationU G#2.00ObligatoriskH12
0006InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH12
0007Skriftlig tentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2009-05-16, att gälla från H09.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17