KURSPLAN

Diskret händelsestyrd simulering av produktionssystem 7,5 högskolepoäng

Discrete event simulation of manufacturing systems
Avancerad nivå, T7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-20

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser inom området produktionssystem, T0011T eller A0011A, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenterna ska efter kursen

  • kunna beskriva och förstå egenskaperna i diskret händelsestyrd simulering och dess tillämpbarhet för utveckling av produktionssystem.
  • kunna tillämpa händelsestyrd simulering för analys av produktionssystem.
  • kunna tillämpa metoder för effektivt och framgångsrikt genomförande av simuleringsprojekt, från målformulering till resultatpresentation.
  • kritiskt tolka och analysera resultat från simuleringar och ut ifrån detta utveckla rekommendationer.
  • skapa modeller som möter   krav på animering och användargränssnitt.
  • kunna sammanställa, tolka och presentera artiklar som belyser forskning inom området.
.

Kursinnehåll

Lektionerna behandlar produktionssimulering som arbetsredskap. Under lektionerna belyses metodens fördelar såväl som dess nackdelar, samt steg för lyckad simulering såsom konceptuell modellering, indata- och resultatanalys och resultatpresentation   Här belyses också forskningsfronten inom området vilket även innefattar presentationer i form   av seminarium.

 

Laborationerna och projektarbetet syftar till att ge praktisk erfarenhet av produktionssimulering i form av modellbyggnad och analys av simuleringsresultat. Här läggs extra tyngd att belysa programvarornas brister och möjlighet vad gäller animering och användargränssnitt.


Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner (1/3),   laborationer och fallstudie (2/3).


Examination
I kursen tillämpas kontinuerlig examination med betygskalan U, 3, 4, 5. För godkänt krävs godkänd kontrollskrivning, godkända laborationer, godkända seminarieuppgifter, övningsuppgifter och praktikfall.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med T0012T.

Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Simulation - The Practice of Model Development and Use
Stewart Robinson
Sammanställning av forskningsartiklar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001KontrollskrivningG U 3 4 51.50ObligatoriskH10
0002ÖvningsuppgiftG U 3 4 52.00ObligatoriskH10
0003SeminarierG U 3 4 51.00ObligatoriskH10
0004PraktikfallG U 3 4 53.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.