Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Diskret händelsestyrd simulering av produktionssystem 7,5 högskolepoäng

Discrete event simulation of manufacturing systems
Avancerad nivå, T7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser inom området produktionssystem, T0011T eller A0011A, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.      Kunskap och förståelse

 • förklara egenskaperna i diskret händelsestyrd simulering och dess tillämpbarhet för utveckling av produktionssystem,
 • redogöra för metoder för effektivt och framgångsrikt genomförande av simuleringsprojekt, från målformulering till resultatpresentation,
 • vara bekant med utvecklings och forskningsfronten inom området,
 • förklara hållbarhet (social, miljö och ekonomi) i relation till produktionssystemets utformning,

2.      Färdighet och förmåga

 • tillämpa händelsestyrd simulering för analys av produktionssystem,
 • tillämpa insikter i hållbarhet vid utformningen av produktionssystemet,
 • tillämpa metoder för effektivt och framgångsrikt genomförande av simuleringsprojekt, från målformulering till resultatpresentation,
 • skapa modeller som möter   krav på animering och användargränssnitt.
 • kritiskt tolka och analysera resultat från simuleringar,
 • planera, tolka, analysera och presentera resultat från praktiska försök,
 • presentera, skriftligt och muntligt, resultat från simuleringsstudie inklusive rekommendationer,
 • kritiskt tolka och analysera forskningsartiklar inom området,

3.      Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera betydelsen av hållbarhet (social, miljö och ekonomi) i relation till produktionssystemets utformning,
 • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborations- och projektarbeten.

Kursinnehåll

Lektionerna behandlar produktionssimulering som arbetsredskap. Under lektionerna belyses metodens fördelar såväl som dess nackdelar, samt steg för lyckad simulering såsom konceptuell modellering, indata- och resultatanalys och resultatpresentation   Här belyses också forskningsfronten inom området vilket även innefattar presentationer i form   av seminarium.

 

Laborationerna och projektarbetet syftar till att ge praktisk erfarenhet av produktionssimulering i form av modellbyggnad och analys av simuleringsresultat. Här läggs extra tyngd att belysa programvarornas brister och möjlighet vad gäller animering och användargränssnitt.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av lektioner (1/3),   laborationer och fallstudie (2/3).


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I kursen tillämpas kontinuerlig examination med betygskalan U, 3, 4, 5. För godkänt krävs godkänd kontrollskrivning, godkända laborationer, godkända seminarieuppgifter, övningsuppgifter och praktikfall.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med T0012T.

Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1
Simulation - The Practice of Model Development and Use
Stewart Robinson
Sammanställning av forskningsartiklar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KontrollskrivningG U 3 4 51.50ObligatoriskH10
0002ÖvningsuppgiftG U 3 4 52.00ObligatoriskH10
0003SeminarierG U 3 4 51.00ObligatoriskH10
0004PraktikfallG U 3 4 53.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-20

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17