Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad bergmekanik 7,5 högskolepoäng

Advanced rock mechanics
Avancerad nivå, T7022B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

T0013B Berganläggningsteknik eller motsvarande samt T0014B Introduktion till bergmekanik eller T7001B Bergmekanikens grunder samt T7002B Dimensionering av bergkonstruktioner eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen kommer att förbättra din förståelse för bergmekanik och inducerad seismicitet. Efter avslutad kurs kommer du att kunna: - tillämpa avancerade stabilitetsanalyser för bergkonstruktioner, inklusive slänter, tunnlar, bergrum, gruvor, etc. med hjälp av numeriska metoder - förstå naturen hos smällberg och seismiska händelser i underjordiska gruvor och tunnlar, seismisk fara och risk, bearbeta seismiska data och analysera seismiciteten som registrerats av mikroseismiska nätverk i gruvor.

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:
• Demonstrera kunskap om de grundläggande elementen i den numeriska modelleringsprogramvaran
• Demonstrera praktiska färdigheter för tillämpning av bergmekanisk teori
• Beskriva förhållandet mellan seismicitet och gruvdrift
• Demonstrera kunskap om grundläggande teori om seismiska vågor, seismiska källparametrar, seismisk risk och risk


Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
• Tillämpa avancerade stabilitetsanalyser av bergkonstruktion med numeriska metoder
• Utforma olika bergkonstruktioner som tunnlar, hållare, pelare, slänter etc. med hjälp av numeriska metoder.
• Analysera informationen från de seismiska systemen i gruvor
• Definiera de kinematiska och dynamiska parametrarna för seismiska händelser i gruvor
• Tolka resultat från seismicitetsanalyser
• Presentera resultaten av numerisk modellering och seismologisk analys


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten visa förmågan att
• Gör en bedömning vilken metod som ska användas i olika fall för numerisk modellering
• Gör bedömning med avseende på vetenskapliga aspekter av seismicitet och seismisk fara i gruvor 

Kursinnehåll
Följande ämnen kommer att behandlas:
• Numerisk modellering tillämpad på bergmekanikproblem - programvarudefinitioner och användning, numerisk modelleringsteori, säkerhetsfaktorer inom geoteknik, modellering av fysisk instabilitet, hållfasthet, modellering av kontinuum, statisk analys, strukturella element, modellering av gränssnitt, modelleringsexempel, praktisk tillämpning

• Gruvinducerad seismicitet - seismiska vågor, seismiska händelser, instrumentering för registrering av seismiska händelser, parametrar för seismiska händelser, mekanismer för seismiska händelser och smällberg, seismicitet i gruvor, seismisk fara, faktorer som påverkar seismisk fara, praktiska tillämpningar 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller föreläsningar, självstudier, hemarbete, projekt /uppgifter i grupper och individuellt, skriftliga rapporter och en muntlig presentation. Det finns två uppgifter inom numerisk modellering och tre uppgifter i gruvinducerad seismicitet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examinerass genom skriftlig tentamen med differentierade betyg (3.7HP) och godkända projekt / uppgifter (3.8HP) under kursen.

Enligt kursmålen:
Kursmålen under rubrikerna Kunskap och förståelse samt Värderingsförmåga och förhållningssätt examineras genom en skriftlig tentamen. Studenter som inte har klarat deluppgifterna får inte skriva den skriftliga tentamen.

Kursmålen under Färdighet och förmåga examineras genom skriftliga rapporter och muntliga presentationer / rapport för uppgifterna. 

Betyg för den skriftliga tentamen delas ut enligt en betygsskala på G / U 3 4 5. dvs Underkänd (U), Godkänd (3), Väl godkänd (4), Mycket väl godkänd (5).

Betygen för den skriftliga tentamen tilldelas enligt följande: Betyg 3: 50 - 70%; Betyg 4: 71 - 85%; Betyg 5: 86 - 100%. 

Projektuppgifterna betygssätts med G / U. d.v.s. underkänd (U), godkänd (G).

Övrigt

Kursen ersätter nuvarande T7020B Avancerad bergmekanik (T7020B ska utgå!!)


Examinator
Savka Dineva

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur
Kursböcker tillhandahålls i läroplattformen vid kursstart och under kursen

Vetenskapliga artiklar
Tillhandahålls i läroplattformen vid kursstart och under kursen

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#3.80ObligatoriskH12
0003TentamenG U 3 4 53.70ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17