KURSPLAN

Tunnelprojektering 7,5 högskolepoäng

Tunneling
Avancerad nivå, T7023B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-06-16

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper om bergbyggandets enhetsoperationer, bergsprängning och gruvbrytning motsvarande T0013B, geoteknik motsvarande G0003B samt bergmekanik motsvarande T0014B.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge dig utökad kunskap om och god ingenjörsförmåga avseende tunnelprojektering Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

-Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.

-Genomföra litteraturstudie och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.

-Applicera svenska projekteringsregler och normer för ett tunnelprojekt i berg. 

-Beskriva olika skeden i projekteringen av en bergkonstruktion.

-Förstå för vilket underlag som behövs för en ingenjörsgeologisk prognos

-Kunna kalkylera, redogöra och argumentera för lämpligt innehåll i en inledande och fortsatt detaljerad förundersökning. 

-Beskriva olika tunneldrivningsmetoder samt motivera och redogöra för val av dessa.

-Analysera, jämföra och motivera när ett tunnelalternativ är mer fördelaktigt att använda än andra föreslagna alternativ baserat på berganläggningstekniska förutsättningar.  

-Förstå samhälleliga aspekter som påverkar projektering av tunnel.

-Föreslå lämpliga åtgärder relaterade till teknik, ekonomi och organisation för en effektivisering av tunnelbyggande.

-Presentera pågående forskning- och undermarksprojekt i Sverige och utomlands och förklara aktuella principer och arbetssätt som används inom tunnelprojektering.


Kursinnehåll

Kursen behandlar tunnelprojektering med fokus på regelverk, processer och skeden, förundersökning av berg, metoder för tunneldrivning samt aktuell forskning inom området.

Kursen omfattar följande områden:

- Samråd – samhällets krav och behov av infrastrukturprojekt.

- Regelverk – Projektering av bergkonstruktioner, Beställarens krav och råd.

- Process och skeden – Process och skeden för tunnelprojektering kopplat till dataunderlag och riskbedömning.

- Förundersökningsmetoder – Geofysik, Hydrogeologi, borrhålsundersökningar, MWD, ingenjörsgeologi

- 3D-redovisning av förundersökningsdata

- Pågående forskning inom tunnelprojektering och berganläggningsteknik inklusive aktuella principer och arbetssätt som används inom tunnelprojektering

- Drift av tunnel i svåra förhållanden och underhåll av undermarkskonstruktioner

-  Skriftlig och muntlig kommunikation – dokumentera vid fältstudier, rapportskrivning, återkoppla på andras arbeten och muntlig presentation.


Genomförande

Föreläsningar och övningar, fältstudier, projektarbete.  Du arbetar och slutför kursens projektarbete och dess deluppgifter både individuellt och i grupp. Du examineras individuellt.


Examination

2.5 Hp Quiz/written exam, betygsskala U, 3,4,5.

4.0 Hp Projektarbete, skriftlig och muntlig presentation betygsskala U, 3,4,5.

1.0 Hp Fältstudie, betygsskala U/G


Examinator
Johan Funehag

Övergångsbestämmelser
Kursen T7023B motsvarar kursen T7021B

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Trafikverket, Projektering av bergkonstruktioner, Publikationsnummer: 2014:144, ISBN: 978-91-7467-671-6

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteG U 3 4 54.00ObligatoriskV18
0003Obligatorisk fältstudieU G#1.00ObligatoriskV18
0004Quiz/TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.