KURSPLAN

Projektkurs i Jord och Berg 7,5 högskolepoäng

Project Course in Rock and Soil
Avancerad nivå, T7025B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

- Kurserna T7002B Dimensionering av bergkonstruktioner, T7008B Brytningsmetoder och G7006B Grundläggningsteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs kommer du:
- ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom den specifika nischen för ditt projekt,
- kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera dina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 


Kursinnehåll

Innehållet utformas i dialog med examinator eller utsedd handledare. Projekten kommer att vara inom ämnena Bergmekanik, Bergteknik eller Geoteknik 


Genomförande

Kursen genomförs som en tillämpning av de kunskaper du tillägnat dig inom utbildningen. Tillämpningen sker genom deltagande i planering och genomförande av ett avancerat utredningsuppdrag inom Bergmekanik, Bergteknik eller Geoteknik. Rapporteringen skall hålla hög klass, understödjas av referenser och genomföras så tydligt att en person som inte är insatt i projektet sedan tidigare skall kunna ta del av och arbeta vidare på de uppgifter som tagits fram. Den lösning som tas fram skall presenteras i rapporteringen och du skall också reflektera kring lösningen och de alternativ som stått till buds under arbetet. Du kommer att ha en handledare från universitetet samt där så anses lämpligt även externa handledare med yrkeserfarenhet. 


Examination

Kursen examineras i tre moment: Metod, Uppsats och Presentation. I momentet Metod ingår planering och genomförande av projektet och därtill hörande metoder. I momentet Uppsats ingår att skriva en artikel på engelska om projektet. I momentet Presentation ingår att planera och genomföra en muntlig presentation av projektet. 


Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anpassas efter varje projekt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MetodG U 3 4 54.00ObligatoriskV20
0002UppsatsG U 3 4 52.50ObligatoriskV20
0003Muntlig presentationG U 3 4 51.00ObligatoriskV20