Hoppa till innehållet


KURSPLAN

SIRIUS - Integrerad produktionsutveckling 22,5 högskolepoäng

SIRIUS - Integrated Production Development
Avancerad nivå, T7026T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Tillgodogjorda kurser omfattande 180 HP med tillräckligt djup inom ämnesområden som bedöms viktiga för det produktionsutvecklingsprojekt i vilket deltagaren ämnar delta. Kurser/kunskaper viktiga för produktionsutveckling motsvarande innehållet i T7018T, T7019T, T7022T och M7028T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1.      Kunskap och förståelse

  • redogöra för hur strukturerad och kreativ framtagning av produkt och produktionssystem genomförs inom modern tillverkad industri
  • redogöra för kreativa produktframtagningsmetoder med speciellt fokus på utveckling av produktionssystem och avancerade tillverkningsmetoder,
  • redogöra för metodiker och verktyg, såsom simulering, för analys av produktionsscenarios och tillverkningsprocesser,
  • förklara hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) inom området maskinteknik, hur dessa aspekter relaterat till samhället samt forskning som adresserar dessa utmaningar.

2.      Färdighet och förmåga

  • tillämpa produktutvecklingsmetodiken – från planering och behovsanalys, via konceptgenerering och konceptval till slutlig framtagning av prototyper, med fokus på tillverkningsmetoder och produktionssystem,
  • dokumentera och reflektera över såväl sin egen som projektets lärandeprocess samt kunna applicera denna nya kunskap på framtida projekt såväl som i det egna specifika projektet,
  • tillämpa insikter om hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) kopplat till produkt- och produktionsutveckling inom området maskinteknik,

3.      Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Värdera betydelsen av olika hållbarhetsaspekter (jämställdhet inkluderat) kopplat till produkt- och produktionsutveckling inom området maskinteknik.

Kursinnehåll
Kursen genomförs i samverkan med M7017T (Sirius – Kreativ produktframtagning) och M7029T (Sirius - Tillämpad produktsimulering) och innehåller utförande av produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt, med fokus på frågeställningar som berör produktionen och tillverkningen, i samarbete med industripartners i syfte att deltagarna ska få kunskap och erfarenheter i dagens och framtidens sätt att bedriva integrerad produktutveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Inom kursen genomförs normalt 3-6 projekt med 4-12 deltagare i varje projektgrupp. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap inom respektive produkt-/produktionsutvecklingsprojekt. Studenter i denna kurs kommer att specifikt ansvar för utvecklingen av tillverkningsmetoder och produktionssystem.

Kursens utvecklingsprojekt utförs i nära samarbete med industriföretag. Kursdeltagaren ingår i ett team med studenter med olika specialiteter som tillsammans med handledare från både företag och universitet arbetar med hela produktutvecklingskedjan från idé till färdig produkt och produktionssystem.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och vid det medverkande industriföretaget. Dessutom kommer lärargruppen att genomföra muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka är betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till produkt- och produktionsutvecklingsprojektet. Här kommer också specifika frågeställningar inom tillverkning och produktion att väga tungt.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M7017T eller M7029T.

Examinator
Torbjörn Ilar

Övergångsbestämmelser
Kursen T7026T motsvarar kursen T7021T

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Undervisningsmaterial delas ut under kursens gång. Vi rekommenderar
nedanstående bok som ger en översikt av både systematiska och kreativa
angreppssätt inom produktutveckling. Att köpa denna litteratur är dock inte
obligatoriskt.
Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D. 1995. Product Design and Development.
Boston, MA, USA: McGraw-Hill.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 522.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17