Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Metallbearbetning 7,5 högskolepoäng

Metal Working
Avancerad nivå, T7028T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

90 hp varav grundläggande kunskaper i materialteknik och fysik ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Indelat i tre kategorier nedan, efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1 Kunskap och förståelse

 • Utvärdera metallers beteende vid bearbetning med avseende på både materialbundna och processbundna parametrar
 • Redogöra för olika bearbetningsmetoders karakteristika, grundläggande begrepp och definitioner
 • Dra slutsatser om mikrostrukturens beroende av bearbetningsmetod
 • Förutsäga utmaningar relaterade till olika bearbetningsprocesser
 • Visa kännedom om enklare empiriska och semi-empiriska metoder för olika bearbetningstekniker, samt exemplifiera när FEM-modellering kan användas för bearbetningsteknik

2 Färdighet och förmåga

 • Ha förmågan att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna föra ett ingående resonemang, muntlig och/eller skriftligt, om olika bearbetningstekniker
 • Kunna på ett ingenjörsmässigt sätt tolka olika bearbetningsmetoders inverkan på slutprodukten
 • Ha utvecklat sin förmåga att använda enklare datorbaserade simuleringsverktyg

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna uppskatta relevansen av processimulering
 • Kritiskt kunna granska produktionsekonomin i föreslagna bearbetningsmetoder
 • Identifiera processförluster i olika bearbetningsmetoder

Kursinnehåll
Kursen innefattar bearbetning av produkter med huvudfokus på spår- och plattvalsning. Kursen behandlar materialtekniska frågor, inklusive metallurgi, från ämnesframställning till bearbetning och värmebehandling av produkter.

Följande delar ingår i kursen:
Ämnesframställning- och behandling
: historik, götgjutning, stränggjutning, behandling, värmning, krav på blooms och billets, olika gjutstrukturer, mikro- och makrosegring samt inneslutningar, gjutdefekter.
Valsning
: översikt principer, valsverkstyper, valsverkets deformation, planhet och profil, planhetsfel, valsningsterminologi, valsar, valsslitage,
Spårvalsning
: Principer, valsverkstyper, vals och valspar, valsningsmetoder och spårserier, valsningsterminologi, spårfyllnad, dimensionsmätning, valsade produkter,
Plattvalsning
: Plåtvalsning, Varmbandsvalsning, Kallbandsvalsning, Efterbehandling av platta produkter
Därtill omfattar kursen även:
Smide, Rörtillverkning, Tråddragning, Ringvalsning, Efterbehandling
av långa produkter.
Introduktion till enklare empiriska och semi-empiriska metoder för plastisk formning.
Introduktion till FEM: Kännedom om möjligheten att använda FEM modellering för plastisk formning.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, övningar, seminarieuppgifter och studiebesök.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen, seminarieuppgifter

Examinator
Farnoosh Forouzan

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1: Mechanical Properties and Working of Metals and Alloys (Springer Series in Materials Science)
av Amit Bhaduri | 14 June 2018

2: Metallurgical Design of Flat Rolled Steels
av Vladimir B Ginzburg, 2004-11-01

I denna kurs kan studenterna eventuellt få böckerna gratis genom extern finansiering från Jernkontoret, kontakta examinator för mer information innan du införskaffar kurslitteraturen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002SeminarieuppgiftU G#2.00ObligatoriskH19
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto huvudansvarig utbildningsledare 2021-03-17