KURSPLAN

Metallbearbetning 7,5 högskolepoäng

Metal Working
Avancerad nivå, T7028T
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i materialteknik (T0004T) samt Termodynamik och värmetransport (F0032T) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Indelat i tre kategorier nedan, efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1 Kunskap och förståelse
- Utvärdera metallers beteende vid bearbetning med avseende på både materialbundna och processbundna parametrar
- Redogöra för olika bearbetningsmetoders karakteristika, grundläggande begrepp och definitioner
- Dra slutsatser om mikrostrukturens beroende av bearbetningsmetod
- Förutsäga utmaningar relaterade till olika bearbetningsprocesser
- Visa kännedom om enklare empiriska och semi-empiriska metoder för olika bearbetningstekniker, samt exemplifiera när FEM-modellering kan användas för bearbetningsteknik

2 Färdighet och förmåga
- Ha förmågan att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna föra ett ingående resonemang, muntlig och/eller skriftligt, om olika bearbetningstekniker
- Kunna på ett ingenjörsmässigt sätt tolka olika bearbetningsmetoders inverkan på slutprodukten
- Ha utvecklat sin förmåga att använda enklare datorbaserade simuleringsverktyg

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kunna uppskatta relevansen av processimulering
- Kritiskt kunna granska produktionsekonomin i föreslagna bearbetningsmetoder
- Identifiera processförluster i olika bearbetningsmetoder


Kursinnehåll
Kursen innefattar bearbetning av produkter med huvudfokus på spår- och plattvalsning. Kursen behandlar materialtekniska frågor, inklusive metallurgi, från ämnesframställning till bearbetning och värmebehandling av produkter.

Följande delar ingår i kursen:

Ämnesframställning- och behandling : historik, götgjutning, stränggjutning, behandling, värmning, krav på blooms och billets, olika gjutstrukturer, mikro- och makrosegring samt inneslutningar, gjutdefekter.

Valsning : översikt principer, valsverkstyper, valsverkets deformation, planhet och profil, planhetsfel, valsningsterminologi, valsar, valsslitage,

Spårvalsning : Principer, valsverkstyper, vals och valspar, valsningsmetoder och spårserier, valsningsterminologi, spårfyllnad, dimensionsmätning, valsade produkter,

Plattvalsning : Plåtvalsning, Varmbandsvalsning, Kallbandsvalsning, Efterbehandling av platta produkter

Därtill omfattar kursen även:

S mide, Rörtillverkning, Tråddragning, Ringvalsning, Efterbehandling av långa produkter.

Introduktion till enklare empiriska och semi-empiriska metoder för plastisk formning.

Introduktion till FEM: Kännedom om möjligheten att använda FEM modellering för plastisk formning.


Genomförande
Föreläsningar, övningar, seminarieuppgifter och studiebesök.

Examination
Skriftlig tentamen, seminarieuppgifter

Examinator
Pia Åkerfeldt

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskH19
0002SeminarieuppgiftU G#2.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.