KURSPLAN

VFU 1, förskola 7,5 högskolepoäng

Pre-school Placement 1
Grundnivå, U0003P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-03-21

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-24

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 
  • tillämpa ett förhållningssätt, och agera, i enlighet med förskolans demokratiska och etiska värdegrund.
  • aktivt initiera dialog och samverkan med barn, förskolans personal samt föräldrar.
  • formulera sig kring sitt yrkesval, sina styrkor och behov av ytterligare kunskap för att utveckla en professionsidentitet
  • tillämpa observation, dokumentation och reflektion för att identifiera och beskriva barns lek för lärande och meningsskapande.
  • delta aktivt i det dagliga pedagogiska arbetet med lärande och omsorg samt undervisa med stöd av handledare.

Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning i förskola. Tillämpad utbildningsvetenskaplig teori, professionsutveckling samt ämneskunskap. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Canvas.


Genomförande

Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen på heltid i förskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och hanledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.


Examination

Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.


Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 2, förskola, U0022P.

Examinator
Anna Öqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående och pågående kurser samt aktuella styrdokument.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Genomförd VFU enl anvisning inkl praxisseminariumU G#3.00ObligatoriskH16
0007Trepartssamtal med uppföljningU G VG *1.50ObligatoriskH16
0008Individuella examinationsuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH16