KURSPLAN

Engelska för grundlärare F-3, del 1 15 högskolepoäng

English for Teachers of Infants 1
Grundnivå, U0003S
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) 2011-06-03

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Inledande kurser i grundlärarprogrammet termin 1 F-3 eller motsvarande eller lärarexamen för tidiga skolår eller förskollärarexamen.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•    visa god förtrogenhet med gällande styrdokument i grundskolan med fokus på förskoleklass och år 1-3
•    redogöra för språkdidaktiska teorier med fokus på elever i förskoleklass och år 1-3 och hur dessa kan omsättas i skolans praktik
•    analysera engelskspråkig barnlitteratur och visa god förtrogenhet med hur litteraturen kan användas i undervisningen som ett verktyg för att gynna alla elevers språkutveckling i engelska
•    kommunicera på engelska på god nivå beträffande språkriktighet, uttal och intonation
•    producera texter av olika slag på god engelska samt uppvisa grundläggande kunskaper i engelsk grammatik
•    visa kunskap om den mångfacetterade engelskspråkiga världen
•    visa förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
•    visa kunskap om de estetiska lärprocessernas betydelse vid språkinlärning

Kursinnehåll
Moment 1. Språkdidaktik, litteratur och kultur, 7,5 hp Studier av gällande styrdokument för grundskolan. Språkdidaktisk teori och metodik. Läsa och analysera litteratur. Litteraturdidaktik. Kulturstudier. Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp Övningar i muntlig språkfärdighet. Uttalslära. Skriftlig språkfärdighet. Grammatikstudier.

Genomförande
Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination
Moment 1:
Kursuppgifter i språkdidaktik (3 hp)
Kursuppgifter i litteratur (3 hp)
Kursuppgifter i kultur (1,5 hp)

Moment 2:
Skriftlig tentamen i fonetik (1 hp)
Kursuppgifter i grammatik (2 hp)
Muntliga presentationer (2,5 hp)
Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp)

Övrigt
För att erhålla betyget VG på hela kursen, måste studenten ha fått betyget VG på minst 11 hp av kursens totala poängantal

Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
OBS! För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Språkdidaktik, litteratur och kultur
Pinter, Annamaria. Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.
Skolverket. Kursplan i engelska i grundskolan. Tillgänglig i fulltext via: http://www.skolverket.se/
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Tillgänglig i fulltext via: http://www.skolverket.se/
Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat och/eller webbaserat material.
En lista över kursens skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare innan kursens början.

Moment 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
Estling Vannestål, Maria. University grammar of English with a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, Stig & Rönnerdal, Göran. Introducing English pronunciation. Lund: Studentlitteratur.
Kopierat och/eller webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Skriftlig tentamen. FonetikU G VG *1.00ObligatoriskV11
0010Skriftliga inlämningsuppgifter. Skriftlig språkfärdighetU G VG *2.00ObligatoriskV11
0012Kursuppgifter. SpråkdidaktikU G VG *3.00ObligatoriskH15
0013Kursuppgifter. LitteraturU G VG *3.00ObligatoriskH15
0014Kursuppgifter. KulturU G VG *1.50ObligatoriskH15
0015Kursuppgifter. GrammatikU G VG *2.00ObligatoriskH15
0016Muntliga presentationer. Muntlig språkfärdighetU G VG *2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.