Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundkurs i dans och lärande 2 15 högskolepoäng

Basic course in Dance and Learning 2
Grundnivå, U0004G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0003G, Grundkurs i dans och lärande 1, 15hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
 Kursen tar sin utgångspunkt i de kulturella, sociala, kinestetiska, emotionella och estetiska aspekterna på dans och lärande. Studenten ska efter avslutad kurs ha utvecklat sin dansteknik och expressivitet inom klassisk balett, modern och nutida dans och jazzdans samt breddat och utvecklat sin konstnärliga och pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom respektive område.   

Kursen består av 2 olika moment.      

Lärandemål för “Moment  1: Dans och dansdidaktik, 10,5 hp”  
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin grundläggande dansteknik, musikalitet, spatiala förmåga och tre dansgenrers specifika särart
b) kritiskt reflektera över den egna utvecklingsprocessen i dansgestaltning 
c) teoretiskt och praktiskt redogöra för kroppens anatomi på en grundläggande nivå samt praktiskt tillämpa grundläggande funktionell anatomi.
d) redogöra för och tillämpa övergripande struktur och innehåll för styrdokument för dans inom gymnasieskolan. 
e ) planera, skapa, undervisa och utvärdera danslektioner för elever inom gymnasieskolan på en utvecklad nivå med utgångspunkt i skolans styrdokument. 
f) tillämpa sina kunskaper till att kritiskt reflektera över och välja ut musik, redigera och samla musikexempel till dans. 
g) redogöra för grundläggande kunskap gällande röstbehandling.

Lärandemål för “Moment 2: Dans och lärande, 4,5 hp”  
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
h) beskriva och reflektera över dansens estetik, historia och analys på en grundläggande nivå. 
i) redogöra för grundläggande kunskap gällande musikteori och musikhistoria. 


Kursinnehåll
Moment 1: Dans och dansdidaktik: 
  • Dansgestaltning 2 
  • Anatomi
  • Didaktik 2 
Moment 2: Dans och lärande: 
  • Danshistoria 2 
  • Musik 


Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten, fältstudier, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Moment 1: Dans och dansdidaktik:  
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning i dans samt muntlig reflektion – Dansgestaltning 2 (mål a och b)  
Prov 2) Individuell praktisk och muntlig examination - Anatomi (mål c)
Prov 3) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning – Didaktik 2 (mål d, e, f och g)  

Moment 2: Dans och lärande:  
Prov 4) Individuell skriftlig examination - Danshistoria (mål h)  
Prov 5) Individuell skriftlig examination - Musik (mål i) 

För betyget VG på hela kursen krävs VG på prov 1 och 3.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen  Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm: Statens skolverk *

Sörenson, Margareta: ett kompendium med artiklar från Danstidningen :
nr 4 i serien Varifrån kommer dansen? : Från exotisk till global (Danstidn nr 2/2010)
nr 10 i samma serie : Afrika (Danstidn nr 4/2011)
nr 14 i samma serie : Hiphop ett globalt kitt (samma nr 4/2012)


Sörenson, Margareta: Den moderna dansen och den moderna kvinnan (sid 338-349) i Ericsson, Nils (red.) Samband historia tema, 2013

Sörenson, Margareta: Barnen och dansen? del 8 i Varifrån kommer dansen? Danstidningen 6/2010.

Berg, K. (2007). Rörelseapparatens anatomi: En muskel och triggerpunktsguide. ICVE Production Sweden. #

Idzikowski, S & W., Beaumont, C. (2003). The Cecchetti Method of Classical Ballet: Theory and Technique.#

Ralov, Kirsten & Vessel Schluter, Anne Marie. (1979). The Bournonville school. #

Schorer, S. & Lee, R. (2000). Suki Schorer on Balanchine technique. [1. ed.] New York: A. A. Knopf #

Vaganova, A (1969). Basics Principles of Classical Ballet. #

Warren, Gretchen Ward (1989). Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press. #

Howse, J. (2000). Dance technique & injury prevention. 3. Ed. London: A. & C. Black. #

Guarino, L. & Oliver, W. (red.) (2014). Jazz dance: a history of the roots and branches. Gainesville: University Press of Florida. #

Referenslitteratur U0004G


Aschenbrenner, J. (2002). Katherine Dunham: Dancing a Life. University of Illinois Press.

Brodin, G. (1985). Musikordboken. (4., utök. och omarb. uppl.) Stockholm: Forum.

Jansson, R. (2007). Stora musikguiden: musikteori för alla. (1. uppl., 1. tr.) [Danderyd]: Notfabriken.

Nordström, S (1998). De stora tonsättarna. (1. upplagan). Stockholm: Diagolos.

Roslund, B. (1995). Musiklära: en handbok. [Helsingborg]: [B. Roslund].

Dokument: ”Nordström, S. (1998) - s. 9–23 ur De stora tonsättarna.pdf”

Dokument: ”1900-talet.pdf”

Chang, J. (2006). Can't stop won't stop: hiphop-generationens historia. (1. svenska utg.) Göteborg: Reverb.

Johansson, K. (1996). Jazzens historia. Musikhögskolan i Piteå.

Johansson, K. (1996). Rockens historia. Musikhögskolan i Piteå.

Roslund, B. (1995). Musiklära: en handbok. [Helsingborg]: [B. Roslund].


* Studenterna ska enbart läsa in ett avsnitt från denna bok. Under första veckan får studenterna information om detta.

# Studenterna kommer läsa olika delar av boken. Under första veckan får studenterna information om detta.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00223 Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning Didaktik moment 1U G VG *4.00ObligatoriskH19
00234 Individuell skriftlig examination Danshistoria moment 2U G#2.00ObligatoriskH19
00245 Individuell skriftlig examination Musik moment 2U G#2.50ObligatoriskH19
00251 Individuell muntlig och praktisk gestaltning i dans moment 1U G VG *5.00ObligatoriskH20
00262 Individuell praktisk och muntlig examination Anatomi moment 1U G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-04-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14