KURSPLAN

Självständigt arbete 15 Högskolepoäng

Independent work
Grundnivå, U0005N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0006N Vetenskaplig metod för självständigt arbete


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade, vetenskapligt förankrade problem med relevans för ämnesområdena organisation, ledning och/eller styrning.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdena organisation, ledning och styrning
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Särskilja och behandla olika teoribildningar inom det valda ämnet
 • Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för vald problemformulering, syfte och forskningsfrågor
 • Skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt sätt analysera och besvara forskningsfrågor och därigenom uppnå studiens formulerade syfte
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt sätt
 • Kommunicera resultat på ett sätt som både kommer ämnesmässigt välinsatta personer som personer utan specifika ämneskunskaper till gagn
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en vetenskaplig studie som skrivs gemensamt av två studenter och som avrapporteras skriftligt. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom organisation, ledning och/eller styrning med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras och behandlas därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera andra examensarbeten.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare planeringsrapport där uppsatsens problemställning, syfte och forskningsfrågor diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Planeringsrapporten och det löpande arbetet diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Studenten ska sedan, företrädesvis tillsammans med en annan student, författa en vetenskaplig studie och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder. Handledning tillhandahålls löpande i samråd med studenten.

Examination
Kursens mål examineras både skriftligt och muntligt, via den framlagda rapporten och under kursens slutseminarium.

Examinator
Johan Sandström

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter15.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »