KURSPLAN

Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 högskolepoäng

Basic law for estate agents
Grundnivå, U0007N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
- förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer
- identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar
- föreslå lösningar av enklare juridiska problem som de lagstiftningar som kursen behandlar aktualiserar.

Kursinnehåll
 Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i problemlösningsmetod.
Därefter behandlas grunderna i följande ämnen:
- associationsrätt
- avtalsrätt
- familjerätt
- fastighetsrätt
- fordringsrätt
- krediträtt
- köprätt
- marknadsrätt
- obeståndsrätt med utsökningsrätt
- processrätt 

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar. Behandlingen av de olika rättsområden som kursen innehåller inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns övningsmaterial i form av juridiska tillämpningsövningar som studenterna ska behandla inför respektive övningstillfälle. Förberedelserna inför övningstillfällena kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt kunna bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Kursen är uppbyggd för att ge studenten de juridiska grundkunskaper som är nödvändiga för en yrkesverksam fastighetsmäklare.

Examination
I en skriftlig tentamen vid kursens slut ska studenten visa att han eller hon uppfyller målen med kursen. Det innebär att studenten ska visa att han eller hon kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet, förklara betydelsen av centrala juridiska termer och begrepp, identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem samt ge förslag på lösningar av enklare juridiska problem inom de rättsområden som kursen behandlar.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med J0002N, J0003N, J0008N, J0030N, J0046N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Lars Bäckström

Övergångsbestämmelser
Kursen U0007N motsvarar kursen J0030N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hemström Carl, Bolag Föreningar Stiftelser, Norstedts Juridik.
Malmströms civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, Liber.
Mellqvist, Mikael och Wirdemark, Kristina; Processrätt - grunderna för domstolsprocessen, Iustus.
Svensson, Carl-Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur.
Lagbok eller annan lagtextsamling.
För samtlig litteratur gäller att senaste upplagan används.
Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.
Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG15.00ObligatoriskH18