Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Estetiska lärprocesser 15 högskolepoäng

Aesthetic Learning Processes
Grundnivå, U0008S
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap praktisk- estetsiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0003P vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs visar studenten förmåga att:
•  beskriva och förklara begreppet estetiska lärprocesser och dess innebörd ur ett förskoledidaktiskt perspektiv
•  redogöra för, och kritiskt diskutera lekens, miljöns och de estetiska uttrycksformernas betydelse ur både ett praktiskt erfarenhetsmässigt och ett vetenskapligt perspektiv
•  beskriva de estetiska uttrycksformernas betydelse för grupprocesser
•  reflektera kritiskt över sin egen utveckling och praktiska erfarenhet av att arbeta med  estetiska uttrycksformer
•  ge exempel på hur bild, IKT, drama, musik och rörelse på olika sätt kan tillämpas som  estetiska uttryck och som medel för kommunikation och lärande
 


Kursinnehåll

Moment 1. Kreativitet och kommunikation 7,5 hp
•  Estetiska lärprocesser
•  Fantasins betydelse för skapande
•  Olika skapandemiljöers betydelse för lärandet
•  Fältstudier
•  De estetiska uttrycksformerna i styrdokumenten
Moment 2. Uttrycksformer och lärande. 7,5 hp
• Musiskt förhållningssätt - ett tvärvetenskapligt kunskapsområde
• Processinriktat ledarskap
• Bild, IKT, drama, musik och rörelse som estetiska uttrycksformer
• Aktuell forskning om estetiska uttrycksformers möjligheter
• Praktisk tillämpning av estetiska uttryck som verktyg för lärande med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen präglas av ett praktiskt undersökande, reflekterande och processinriktat arbetssätt med estetiska verktyg i ett pedagogiskt syfte.

Praktiskt och teoretiskt arbete, litteraturseminarier, föreläsningar, enskilt arbete, grupparbeten   och inlämningsuppgifter. Varje student för en loggbok som fungerar som grund för de självstudieuppgifter som ges löpande under kursen.
Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Vid olika lektionstillfällen och examinationer ingår delar av samtliga mål, i olika grad. Examinationen sker i form av aktivt deltagande i det praktiska och teoretiska arbetet både i grupp och enskilt, muntliga gruppresentationer, samt individuella inlämningsuppgifter. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på kursuppgifterna.Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Bendroth Karlsson, M. Karlsson Häikiö, T. & Magnusson O, L (2018). Skapande verksamhet i förskolan: kreativt arbete med analoga och digitala redskap. (1. uppl.) Studentlitteratur.

Braxell, S. (2010). Skapande barn. Lärarförbundets förlag.

Engelholm, A-M. (1993). Temasamlingar med tonvikt på rytmik för förskola och lågstadium. Musikförlaget Lutfisken AB.

Engelholm, A-M (1998) ”Titta jag kan” En bok om rytmik för små barn. Musikförlaget Lutfisken AB.

Eriksson, Marie (2013). Musik i förskolan- inspiration och lärande i sagans värld. Lärarförbundets Förlag.

Furness, K. (2017) Formulera. Bild och projekt i förskolan. Liber AB

Lundgren Öhman, U-K., (2014). Mediepedagogik på barnens villkor. Lärarförlaget.

Hägglund,K.&Fredin,K (2011) Dramabok. Liber

Mylesand, M. (2007). Bygg och konstruktion i förskolan. Lärarförbundets förlag.

Myndigheten för skolutveckling (2004). Faktisk fantasi: barns språkutveckling genom skapande. Skolverket. Pdf

Odegard, N (2015). Återbruk som kreativ kraft. Lärarförlaget.

Skolverket (2019). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (rev. uppl.). Skolverket.

Vesterlund, M. (2015). Musikspråka i förskolan: med musik, rytmik och rörelse (3. uppl.) Liber.

Vygotskij, L. S (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Bokförlaget Daidalos.

Tillgänglig i fulltext

Faktisk fantasi: barns språkutveckling genom skapande. (2003). Myndigheten för skolutveckling

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0014PresentationerU G VG3.00ObligatoriskH19
0015Aktivt deltagandeU G#5.00ObligatoriskH19
0016InlämningsuppgifterU G VG7.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-06

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11