Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fastighetsvärdering 7,5 högskolepoäng

Real Estate Valuation
Grundnivå, U0009N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämne (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande kurserna Inledande extern redovisning (U0016N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (U0017N) 7,5hp och Marknadsföring, grundkurs (U0010N) 7,5hp.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter att ha gått kursen ska kursdeltagarna ha god förmåga att:
- förklara de olika teoretiska ramarna kring fastighetsvärdering.
- att kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Kursinnehåll
Kursen har följande innehåll:
- Grundläggande teori i fastighetsvärdering.
- Värderingsbegrepp; Marknadsvärde och tekniskt nuvärde
- Värderingssituationer, överlåtelser och innehavarsituation
- Värderingsmetoder; ortpris-, inntäkts/kostnads- och produktionskostnadsmetoder
- Fastighetsmarknaden med marknadsanalys
- Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
- Värdering vid fastighetstaxering

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftlig tentamen samt genom medverkan i övningar och PM-arbeten. I kursen examineras studentens förmåga att:
- förklara ramarna kring fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara de vanligaste värderingsbegreppen, metoderna och situationerna vid fastighetsvärdering.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingsteorierna och värderingsmetoderna genom att utföra och formulera värderingar av småhus och bostadsrätter.
- beskriva fastighetsmarknaden och dess funktion för att kunna bedöma den framtida prisutvecklingen.
- reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering.
- kunna beskriva och förklara fastighetstaxeringsprinciper och analysera hur dessa påverkar fastighetsvärden.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med R0018N Försäljning och etik eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Kent Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen U0009N motsvarar kursen R0018N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, senaste upplagan.
Fastighetsvärdering: Exempelsamling, Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, senaste upplagan.
Lind, H. & Lundström, S. Bostäder på marknadens villkor. SNS förlag senaste upplagan. (ISBN13: 9789186203474)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG6.00ObligatoriskH18
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17