Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Språk, kommunikation och lärande 15 högskolepoäng

Language, Communikation and Learning
Grundnivå, U0009S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0003P VFU 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

•    redogöra för innehållet i språkets delar
•    genomföra observation och dokumentation för att identifiera meningsskapande språkmiljöer
•    jämföra olika teorier om barns kommunikativa och språkliga utveckling och lärande
•    argumentera för hur barns intresse och nyfikenhet för skriftspråkets symboler och dess kommunikativa funktion kan främjas
•    analysera hur barns interaktion, meningsskapande och användning av olika uttrycksformer påverkar den språkliga utvecklingen
•  reflektera över och analysera hur förskollärares kunskaper om språk, läs- och skrivutveckling samt verksamhetens utformning bidrar till att barn erövrar språk
•    relatera språkets betydelse för barns lärande och identitetsutveckling utifrån ett mångfaldsperspektiv  
 
Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna visa på en språklig medvetenhet om och hur barn erövrar de kommunikativa och språkliga funktionerna. Studenten ska ha förståelse av att ta tillvara leken som verktyg i vardagen för att stimulera och utmana barns nyfikenhet och lärande under erövrandet av språket.

Momentens innehåll präglas av ett förskoledidaktiskt och ämnesdidaktiskt djup.Kursinnehåll

Moment 1 (ht lp 2:1)

·          Teorier om barns språk-, läs- och skriftspråksutveckling

·          Språkutvecklande lärandemiljöer och barns erövrande av språk

·          Språksvårigheter

·          Metoder för observation och dokumentation

·          Fältstudier (2 dagar)  


Moment 2 (ht lp2:2)

·          Utforskande och problematiserande förhållningssätt till barns nyfikenhet och lust att lära

·          Språklig medvetenhet

·          Forskning och teorier om tidig läs- och skrivinlärning

·          Flerspråkighet i förskolan 

     

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen bedrivs på ett processinriktat sätt och genomförs i form av lektioner och seminariegrupper med muntliga reflektioner. Verksamhetsförlagda fältstudier ingår och relaterar till en examinerande uppgift.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter (4.0 hp), en muntlig redovisning av fältstudierna där loggboken används som stöd för dokumentation (3 hp), skriftliga kursuppgifter (3 hp), samt en skriftlig och muntlig presentation av en individuell essä (5.0 hp).
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 3, förskola, U0036P.

Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bruce, B. (senaste upplagan). Omsorgsfullt samspråkande. I B. Riddarsporre och B. Bruce (red) Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. (sid 145–159). Natur och Kultur.

Damber, U., Nilsson, C., & Ohlsson, J. (senaste upplagan). Litteraturläsning i förskolan. Studentlitteratur.

Fast, C. (senaste upplagan). Att läsa och skriva i förskolan. Studentlitteratur.

Gjems, L. (senaste upplagan). Förskolans arbete med tidig litteracitet: på barns villkor. Studentlitteratur.

Håland Anveden, P. (senaste upplagan). Den inkluderande förskolan – en handbok. Hallgren och Fallgren. (Valbara delar).

Herrlin, K., Ackesjö, H. & Frank, E. (senaste upplagan). Förskoleklassens didaktik: möjligheter och utmaningar. Natur & Kultur. (kapitel 1-4).

Larsson, K. (senaste upplagan). Att få barnets språk att växa: strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma. Stefan Hertz utbildning.

Riddarsporre, B., & Persson, S. (senaste upplagan). Berättande i förskolan. Natur & Kultur.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. (Elektronisk resurs)

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Elektronisk resurs)

Skolverket (2018). Hitta språket. Kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass. (Elektronisk resurs)

Skolverket (2018) Läslyftet: Moduler för språk-, läs- och skrivutveckling. (Elektronisk resurs)

Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer.


Referenslitteratur

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2009. (Elektronisk resurs)

Fast, C. (senaste upplagan). Literacy i familj, förskola och skola. Studentlitteratur.

Lindö, R. (senaste upplagan). Det tidiga språkbadet. Studentlitteratur.

Johansson, B., & Svedner, P.O. (senaste upplagan). Så erövrar barnen språket. Kunskapsföretaget AB.

Lǿkken, G. (senaste upplagan). Toddlarkultur – om ett och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Studentlitteratur.

Skolverket (2017). Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. (Elektronisk resurs)

Taguchi, L.H. (senaste upplagan). Varför pedagogisk dokumentation? Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Gleerups förlag

Riddersporre, B., & Persson, S. (red.) (senaste upplagan). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & kultur. (Kap. 5, 7, 8).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0009Skriftlig och muntlig presentation av essäU G VG5.00ObligatoriskH19
0010Individuella skriftliga och muntliga uppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH21
0011Fältstudier inklusive muntlig examinationU G VG *3.00ObligatoriskH21
0012KursuppgifterU G VG *3.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt för institutionen för Konst, kommunikation och lärande 2012-02-06

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10